วันศุกร์ ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563

กิจกรรมเสริมประสบการณ์ : ความปลอดภัยบนท้องถนนและสัญลักษณ์จราจร

ช่วงเวลา จุดประสงค์การเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ ประสบการณ์สำคัญ กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อ / แหล่งเรียนรู้ การประเมินการเรียนรู้
10 นาที

เพื่อให้เด็กสามารถ

1.บอกเรื่องความปลอดภัยบนท้องถนน

2.อธิบายความหมายเกี่ยวกับเครื่องหมายจราจร

3.ช่วยกันวางผังเมืองที่ปลอดภัยร่วมกัน

4. ทดลองทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้เพื่อน

5. อธิบายวิธีการเพื่อช่วยเหลือตนเองเมื่อติดอยู่ในรถ

6.ร่วมทำกิจกรรมตามฐานกับผู้อื่น

7.ปฏิบัติตนตามกฎจราจรเมื่อขับขี่ยานพาหนะความปลอดภัยในการคมนาขนส่งเป็นสิ่งที่จำเป็นและต้องใช้บริการอย่างสม่ำเสมอ และในการคมนาคมในแต่ละครั้งจะต้องปฏิบัติตามกฎจราจร รู้จักสัญลักษณ์จราจรและกฎระเบียบของการใช้ยานพาหนะอย่างเคร่งครัด เช่นการรัดเข็มขัดนิรภัย  การสวมหมวกกันน็อค เพราะหากไม่ปฏิบัติตามอาจเกิดอันตรายได้

ด้านร่างกาย

1. การเคลื่อนไหวเคลื่อนที่

ด้านอารมณ์-จิตใจ

1.การพูดสะท้อนความรู้สึกของตนเองและผู้อื่น

ด้านสังคม

1.การสนทนาข่าวและเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชีวิตประจำวัน

2.การร่วมสนทนาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

3. การเล่นและทำงานร่วมกับผู้อื่น

4.การมีส่วนร่วมในการเลือกวิธีการแก้ปัญหา

ด้านสติปัญญา

1.การคัดแยก การจัดกลุ่ม และการจำแนกสิ่งต่างๆตามลักษณะและรูปร่าง รูปทรง

2.การตั้งคำถามในเรื่องที่สนใจ

3.การพูดแสดงความคิด ความรู้สึก และความต้องการ

ขั้นนำ

1.เด็กๆ ฟังคำอธิบายเกี่ยวกับการเข้าฐานต่างๆ ในแต่ละห้อง โดยเริ่มตั้งแต่

อนุบาล 3/1 เข้าฐานที่ 1 ได้แก่ กิจกรรมเข็มขัดนิรภัย และหมวกนิรภัย

อนุบาล3/2 เข้าฐานที่2   ได้แก่กิจกรรมกฎจราจร     อนุบาล3/3 เข้าฐานที่3 ได้แก่กิจกรรมผังเมือง      อนุบาล3/4 เข้าฐานที่4 ได้แก่ กิจกรรมปฐมพยาบาล   อนุบาล3/5 เข้าฐานที่5ได้แก่ กิจกรรมการเอาตัวรอดจากการติดอยู่ในรถ     

อนุบาล3/6เข้าฐานที่6  ได้แก่กิจกรรมสอบใบขับขี่   และฐานสรุปความรู้และการนำไปใช้โดยทุกห้องทำกิจกรรมพร้อมกัน (ปั่นจักรยาน)

2. กำหนดเวลาแต่ละฐาน ฐานละ20 นาที และเวียนฐานต่อไปจนครบทุกฐานตามกำหนดเวลา

3.เด็กๆ ถามคำถามเกี่ยวกับสิ่งที่สงสัยในการเข้าฐาน

ขั้นสอน

1.เด็กๆ เข้าฐานกิจกรรมตามห้องที่กำหนดไว้ โดย

ฐานที่ 1  กิจกรรมเข็มขัดนิรภัย และหมวกนิรภัย เป็นการอธิบายและทดลองเมื่อเราขับขี่หรือต้องนั่งรถยนต์  ขี่หรือซ้อนมอเตอร์ไซค์  จักรยาน ควรที่จะสวมหมวกนิรภัยหรือหมวกกันน็อคเพื่อความปลอดภัยและถ้าไม่ปฏิบัติตามจะเกิดผลอย่างไรโดยดูจากการทดลองที่ทำร่วมกัน

ฐานที่2   กิจกรรมกฎจราจร    วิทยากรตำรวจให้ความรู้เรื่องป้ายจราจร  สัญญาณไฟจราจร  สัญญาณมือในการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจจราจร และให้เด็กๆได้ลงมือปฏิบัติจริงโดยแบ่งเด็กๆให้เป็นตำรวจจราจร เป็นผู้ขับขี่ และเป็นคนเดินข้ามทางม้าลาย

ฐานที่3   กิจกรรมผังเมือง เป็นการร่วมกันของเด็กๆ ช่วยกันสร้างผังเมืองที่มีความปลอดภัยของตนเอง  และให้เด็กๆอธิบายเหตุผลว่าทำไมจึงสร้างเมืองของกลุ่มเช่นนี้ และมีความปลอดภัยอย่างไร

ฐานที่4   กิจกรรมปฐมพยาบาล  เป็นฐานที่มีพยาบาลและผู้ช่วยพยาบาลมาเป็นวิทยากร มอบความรู้เกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้น  และเมื่อเรียนรู้เรียบร้อยแล้วให้เด็กๆ ได้ลงมือปฏิบัติจริง

ฐานที่5  กิจกรรมการเอาตัวรอดจากการติดอยู่ในรถ เด็กๆเรียนรู้อุปกรณ์ต่างๆที่อยู่ในรถ และวิธีการเอาตัวรอดเมื่อติดอยู่ในรถ ควรทำอย่างไร เป็นอันดับแรก

ฐานที่6    กิจกรรมสอบใบขับขี่ เป็นการทดสอบเรื่องสายตาว่าตาบอดสี หรือไม่โดยให้เด็กดูสีต่างๆ ในระยะใกล้ไกล และการมองสัญญาณไฟจราจร  การตอบคำถามเกี่ยวกับการขับขี่และการจราจร เมื่อผ่านการทดสอบเด็กๆจะได้รับใบขับขี่จำลองเพื่อใช้ในฐานสรุปคือการสรุปความรู้และนำไปใช้จริง

ขั้นสรุป

1.เด็กๆ สรุปความรู้ร่วมกันเกี่ยวกับฐานต่างๆ

2.เด็กๆ นำความรู้ทั้งหมดไปใช้จริง โดยการขับขี่รถจักรยานรอบโรงเรียน โดยใช้กฎจราจรที่เรียนรู้มา และการแสดงบทบาทสมมติเมื่อเกิดอุบัติเหตุ ต้องมีการปฐมพยาบาลเบื้องต้น   มีตำรวจคอยตรวจสอบความถูกต้องในการขับขี่บนท้องถนน

1. แผนผังการเข้าฐานต่างๆ

1. ตุ๊กตาไม้

2. รถคันเล็ก

3. ไข่ไก่

4. หมวกนิรภัย

5. ถ้วยพลาสติก

6. โฟม   ผ้า

 

1.บอกเรื่องความปลอดภัยบนท้องถนนได้ถูกต้อง

2.อธิบายความหมายเกี่ยวกับเครื่องหมายจราจรได้บ้าง

3.ช่วยกันวางผังเมืองที่ปลอดภัยร่วมกันได้อย่างมีเหตุผล

4. ทดลองทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้เพื่อนได้อย่างถูกวิธี

5. อธิบายวิธีการเพื่อช่วยเหลือตนเองเมื่อติดอยู่ในรถได้อย่างถูกต้อง

6.ร่วมทำกิจกรรมตามฐานกับผู้อื่นด้วยความสนุกสนาน

7.ปฏิบัติตนตามกฎจราจรเมื่อขับขี่ยานพาหนะได้อย่างถูกต้อง

ครูกรรณิการ์  สว่างประเสริฐ