โรงเรียน ขนาด สังกัด จังหวัด ภาค จำนวนครู
บ้านสังขะ
กลาง
สพฐ.
สุรินทร์
อีสาน
14
บ้านนำ้ฉา
กลาง
สพฐ.
สุราษฎร์ธานี
ใต้
5
บ้านหนองไฮขามเปี้ย
กลาง
สพฐ.
ขอนแก่น
อีสาน
10
บ้านท่าชะอม
กลาง
สพฐ.
อุทัยธานี
เหนือ
1
ศพด.บ้านท่าชะอม
กลาง
อบต.เขากวางทอง
อุทัยธานี
เหนือ
21
บ้านอุได
เล็ก
สพฐ.
สตูล
ใต้
14