โรงเรียน ขนาด สังกัด จังหวัด ภาค จำนวนครู
ปลูกปัญญา
ใหญ่
สช.
นครราชสีมา
อีสาน
12
กาละพัฒน์
เล็ก
สช.
ภูเก็ต
ใต้
5
ศรีวิทยา
ใหญ่
สช.
ฉะเชิงเทรา
ตะวันออก
14
ศูนย์ศิลปาชีพ บางไทรฯ
กลาง
สช.
พระนครศรีอยุธยา
กลาง
17
ศพด. เทศบาลตำบลทัพทัน
ใหญ่
เทศบาลตำบลทัพทัน
อุทัยธานี
เหนือ
31
อนุบาลนครพนม
ใหญ่
สพฐ.
นครพนม
อีสาน
12