มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ และกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ของแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด
มุมทำขนม Choc Ball
 1. ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

       สาระที่ 1 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ: มาตรฐาน ว 1.2

  ระบุสารอาหารและบอกประโยชน์ของ สารอาหารแต่ละประเภทจากอาหารที่ตนเอง รับประทาน 

  ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

        สาระที่ 1 ทัศนศิลป์

  มาตรฐาน ศ 1.1 อธิบายเกี่ยวกับรูปร่าง ลักษณะและขนาดของสิ่งต่างๆ รอบตัวในธรรมชาติและสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น

                           มีทักษะพื้นฐานในการใช้วัสดุอุปกรณ์สร้างงานทัศนศิลป์ 

                           ระบุสิ่งที่ชื่นชมและสิ่งที่ควรปรับปรุงในงานทัศนศิลป์ของตนเอง

ฟองสบู่ยักษ์
 1. ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พละศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

  สาระที่ 3 การเคลื่อนไหว การออกกำลังกาย การเล่นเกม กีฬาไทยและกีฬาสากล

  มาตรฐาน พ 3.1 เคลื่อนไหวร่างกายขณะอยู่กับที่ เคลื่อนที่และใช้อุปกรณ์ประกอบ

                            ควบคุมการเคลื่อนไหวร่างกายขณะอยุ่กับที่ เคลื่อนที่และใช้อุปกรณ์ประกอบ

                            ควบคุมการเคลื่อนไหวร่างกายขณะอยู่กับที่ เคลื่อนที่และใช้อุปกรณ์ประกอบอย่างมีทิศทาง

                             การเคลื่อนไหวร่างกายแบบบังคับทิศทางในการเล่นเกมเบ็ดเตล็ด

การออกแบบการนำเสนองานผ่าน ละคร นิทาน

ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

     สาระที่ 1 นาฏศิลป์

มาตรฐาน ศ 1.1 วาดภาพระบายสีภาพธรรมชาติตามความรู้สึกของตนเอง

                         วาดภาพเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับครอบครัวของตนเองและเพื่อนบ้าน

มาตรฐาน ศ 3.1 แสดงการเคลื่อนไหวที่สะท้อนอารมณ์ของตนเองอย่างอิสระ

                          แสดงท่าทางเพื่อสื่อความหมายแทนคำพูด

                           สร้างสรรค์การเคลื่อนไหวในรูปแบบต่างๆ ในสถานการณ์สั้นๆ

การปฏิเสธปีศาจไม่เล่นพนัน

หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

      สาระที่ 2 การวัดและเรขาคณิต 

มาตรฐาน ค 2.1 เข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการวัด วัดและคาดคะเนขนาดของสิ่งที่ต้องการวัด และนําไปใช้ 

แสดงวิธีหาคำตอบโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเงิน

 

ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

     สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์ 

     มาตรฐาน ส 3.1 ยกตัวอย่างการใช้จ่ายเงินในชีวิตประจำวันที่ไม่เกินตัวและเห็นประโยชน์ของการออม

                              ยกตัวอย่างการใช้ทรัพยากรในชีวิตระจำวันอย่างประหยัด

                              สรุปผลดีของการใช้จ่ายที่เหมาะสมกับรายได้และการออม

                              วิเคราะห์การใช้จ่ายของตนเอง

 

ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

       สาระที่ 4 เทคโนโลยี

มาตรฐาน ว 4.2 เข้าใจและใช้แนวคิดเชิงคํานวณในการแก้ปัญหาที่พบในชีวิตจริงอย่างเป็น ขั้นตอนและเป็นระบบ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนรู้ 

การทํางาน และการแกปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพรู้เท่าทัน และมีจริยธรรม 

                        แก้ปัญหาอย่างง่ายโดยใช้การลองผิดลองถูก การเปรียบเทียบ 

                        แสดงลําดับขั้น ตอนการทํางานหรือการแก้ปัญหาอย่างง่ายโดยใช้ภาพ สัญลักษณ์ หรือข้อความ 

                        ใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการแก้ปัญหา การอธิบาย การทํางาน การคาดการณ์ผลลัพธ์จากปัญหาอย่างง่าย

การเล่นเป็นคุณหมอ

ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

      สาระที่ 2 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและการดำเนินชีวิตในสังคม

มารตรฐาน ส 2.1 

       บอกประโยชน์และปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวและโรงเรียน

       ยกตัวอย่างความสามารถ และความดีของตนเอง ผู้อื่นและบอกผลจากการกระทำนั้น เช่น รับผิดชอบ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ช่วยเหลือผู้อื่น เมตตากรุณา

 

ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พละศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

      สาระที่ 5 ความปลอดภัยในชีวิต

มาตรฐาน พ 5.1  ระบุสิ่งที่ทำให้เกิดอันตรายที่บ้าน โรงเรียนและการป้องกัน 

                           แสดงคำพูดหรือท่าทางขอความช่วยเหลือจากผู้อื่นเมื่อเกิดเหตุร้ายที่บ้านและโรงเรียน

                           บอกชื่อยาสามัญประจำบ้านและใช้ยาตามคำแนะนำ

                           แสดงวิธีปฐมพยาบาลเมื่อบาดเจ็บจากการเล่น