หลักทฤษฎีหลักของโครงการฯ

แรงบันดาลใจ โครงการนี้มุ่งเน้นการพัฒนา ปัจจัยภายใน (ทัศนคติ การคิด ทักษะ ของเด็ก) และปัจจัยภายนอก คือสิ่งแวดล้อมทางกายภาพและทางสังคม ซึ่งครอบคลุมบุคคลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเด็ก คือ ผู้ปกครองที่เลี้ยงดูที่บ้าน เพื่อน ครูและบุคลากรที่โรงเรียน เพื่อนบ้าน และคนในชุมชน โดยมีขั้นตอนการดำเนินงาน ดังนี้ การดำเนินการแบ่งออกเป็น 2 ช่วง คือ ช่วงการพัฒนาให้เด็กมีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับเรื่องพนันและการใช้ถนน โดยใช้การรับรู้ผ่าน Body Sensing Feeling Sensing Reasonong…

Continue Reading หลักทฤษฎีหลักของโครงการฯ