สำนักข่าวอิสรา. (21 พฤษภาคม 2559). คนไทยติดพนันงอมแงม! กว่า 60% เริ่มเล่นตอนอายุไม่เกิน 20 ปี.
การศึกษาเด็ก และเยาวชน | รายงาน-สกู๊ป | สารคดีเชิงข่าว. Retrieved from https://www.isranews.org/thaireform-doc-

บุปผา ลาภะวัฒนาพันธ์ (2556). ความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดรับข่าวสารกับทัศนคติและพฤติกรรมการเล่น
การพนันของนิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ. โครงการพัฒนาเครือข่ายอาจารย์สื่อสารมวลชน เพื่อขับเคลื่อนสังคมลดปัญหาการพนัน

Anderson, S. W., Bechara, A., Damasio, H., Tranel, D., & Damasio, A. R. (1999). Impairment of social and moral behavior related to early damage in human prefrontal cortex. Nature Neuroscience, 2(11), 1032–1037.

Badre, D., & Wagner, A. D. (2004). Selection, integration and conflict monitor- ing: Assessing the nature and generality of prefrontal cognitive control mechanisms. Neuron, 41, 473–487.

Bereiter, C., & Scardamalia, M. (1985). Cognitive coping strategies and the problem of “inert knowledge.” In S. F. Chipman, J. W. Segal, & R. Glaser (Eds.), Thinking and learning skills: Current research and open questions (Vol. 2, pp. 65–80). Hillsdale, NJ: Erlbaum.

Blaszczynski, A., & Nower, L. (2002). A pathways model of problem and pathological gambling. Addiction, 97(5), 487-499.

Calvert SL. Children as consumers: advertising and marketing. Future Child. 2008;18(1):205–34.

Center on the Developing Child. Havard University. 2018. Enhancing and Practicing Executive Function Skills with Children from Infancy to Adolescence. Available from: https:// children.wi.gov/Documents/Harvard%20Parenting%20Resource.pdf

Davis CL, et al. Health Psychol. 2011;30:91. [PMC free article].

Diamond A, Barnett WS, Thomas J, Munro S. Science. 2007;318:1387.

Diamond, A. and Lee, K. (2011). Interventions shown to Aid Executive Function Development in Children 4–12 Years Old. Science. 959-964. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3159917

Ernest M. et.al. (2017). Parents’ perceptions of underage children’s gambling involvement. Asian J of Gambling Issues and Public Health: 7:1

Gilliland JA, Ross NA. (2005). Opportunities for video lottery gambling in Montre ́al: an environmental analysis. Can J Public Health.; 96(1):55-59.

Gardner, H. (2006). Multiple intelligences: New horizons. New York: Basic Books

Holmes J, et al. Appl. Cog. Psychol. 2010;24:827.

Hughes, C. (1996). Memory and test-taking strategies. In D. Deshler, E. Ellis, & B. Lenz (Eds.), Teaching adolescents with learning disabilities: Strategies and methods (2nd ed., pp. 209–266). Denver, CO: Love.

Kamijo K, et al. (2011) Dev. Sci.

Kochanska, G., Coy, K. C., & Murray, K. T. (2001). The development of self- regulation in the first four years of life. Child Development, 72(4), 1091– 1111.

Kotsopoulos, D. et al. 2017. A Pedagogical Framework for Computational Thinking. Retrieved from http://utouch.cpsc.ucalgary.ca/docs/PedagogicalFramework-Springer2017.pdf

Kusché CA, Greenberg MT. The PATHS Curriculum. Seattle: Developmental Research and Programs; 1994.

Lakes KD, Hoyt WT. J. Appl. Dev. Sci. 2004;25:283.

Langer, E. (1997). The power of mindful learning. Reading, MA: Addison- Wesley.

Lehto, J. E., Juujarvi, P., Kooistra, L., & Pulkkinen, L. (2003). Dimensions of executive functioning: Evidence from children. British Journal of Develop- mental Psychology, 21, 59–80.

Lillard A, Else-Quest N. Science. (2006) ;313:1893.

Linda S. P.; Jeffrey L. Derevensky; Christa Japel, (2009). Predicting Gambling Behavior in Sixth Grade From Kindergarten Impulsivity.A Tale of Developmental Continuity. American Medical Association. ARCH PEDIATR ADOLESC MED/VOL 163 (NO. 3).

Maccini, P., & Hughes, C. A. (1997). Mathematics interventions for adolescents with learning disabilities. Learning Disabilities Research and Practice, 12(3), 168–176.

Mackey AP, Hill SS, Stone SI, Bunge SA. Dev. Sci. 2011;14:582.

Meltzer, L. (1993). Strategy use in learning disabled students: The challenge of assessment. In L. Meltzer (Ed.), Strategy assessment and instruction for stu- dents with learning disabilities: From theory to practice. Austin, TX: Pro- Ed.

Meltzer, L. 2007. Executive Function in Education. NY: Guilford.

Meltzer, L., Reddy, R., Pollica, L., Roditi, B., Sayer, J., & Theokas, C. (2004). Positive and negative self-perceptions: Is there a cyclical relationship between teacher’s and students’ perceptions of effort, strategy use, and aca- demic performance? Learning Disabilities Research and Practice, 19(1), 33–44.

Meltzer, L., Roditi, B., Button, K. S., Steinberg, J., Pollica, L., Stein, J., et al. (2005b). Drive to thrive. Lexington, MA: Research Institute for Learning and Development.

Proimos. J, DuRantRH,Pierce JD, Goodman E. (1998). Gambling andotherrisk behaviors among 8th- to 12th-grade students. Pediatrics.; 102(2):e23. doi:10 .1542/peds.102.2.e23.

Rueda MR, Posner MI, Rothbart MK. (2004). Attentional control and self-regulation. In: Baumeister RF, Vohs KD, eds. Handbook of Self-regulation: Research, Theory, and Applications., NY: Guilford: 283-300.

Rueda MR, Rothbart MK, McCandliss BD, Saccomanno L, Posner MI. P. Natl. Acad. Sci. USA. 2005;102:14831. [PMC free article].

Schore, A. N. (2002). Advances in neuropsychoanalysis, attachment theory, and trauma research: Implications for self psychology. Psychoanalytic Inquiry, 22(3), 433–484.

Schunk, D. H. (2001). Self-regulation through goal setting. ERIC Digest. ERIC Clearinghouse on Counseling and Student Services: Greensboro, NC. (ERIC Document Reproduction Service No. ED 462 671)

Trevarthen, C. (1993). The self born in intersubjectivity: The psychology of an infant communicating. In U. Neisser (Ed.), The perceived self (pp. 121– 173). New York: Cambridge University Press.

Tuckman BW, Hinkle, JS. (1986). Health Psychol., 5:197.

Webster-Stratton C, Reid MJ., (2004). Infant Young.17:96.

Westman, A. S., & Kamoo, R. L (1990). Relationship between using conceptual comprehension of academic material and thinking abstractly about global life issues. Psychological Reports, 66(2), 387–390.

Zelazo, P. D., Carter, A., Reznick, J. S., & Frye, D. (1997). Early development of executive function: A problem-solving framework. Review of General Psychology, 1(2), 198–226