โครงการอารักข์ใช้ชุดสื่อกิจกรรมในรูปแบบของการบูรณาการกับหน่วย ดังนี้

1. การจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับมาตรฐานของตัวบ่งชี้ในหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย

การบูรณาการกับหน่วยการเรียนตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 2560 สำหรับเด็กอายุ 3-6 ปี พบว่า สามารถบูรณาการกับหน่วยตัวฉัน หน่วยสิ่งต่าง ๆ ใกล้ตัว และบุคคลและสถานที่แวดล้อม สอดรับกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยในด้านพัฒนาการด้านร่างกาย (มาตรฐานที่ 2) ด้านอารมณ์และจิตใจ (มาตรฐานที่ 3/ 5) ด้านสังคม (มาตรฐานที่ 6 /8) และด้านสติปัญญา (มาตรฐานที่ 10 / 11) ดังนี้

มาตรฐานของตัวบ่งชี้ในหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ปี 2560 ของแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม มาตราฐานของตัวบ่งชี้ในหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย

ถ้ำจราจร

 1. มาตรฐานที่ 2 กล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนื้อเล็กแข็งแรง ใช้ได้อย่างคล่องแคล่ว

  ข้อ 2.1 เคลื่อนไหวร่างกายอย่างคล่องแคล่ว ประสานสัมพันธ์กับร่างกายได้

     อายุ 3-4 ปี เดินตามแนวที่กำหนดได้

     อายุ 4-5 ปี เดินต่อเท้าไปข้างหน้าเป็นเส้นตรงได้โดยไม่ต้องกางแขน

     อายุ 5-6 ปี  เดินต่อเท้าถอยหลังเป็นเส้นตรงได้โดยไม่ต้องกางแขน

   

  มาตรฐานที่ 10 มีความสามารถในการคิดที่เป็นพื้นฐานในการเรียนรู้

  ข้อ 10.1 มีความสามารถในการคิดรวบยอด

     อายุ 3-4 ปี บอกลักษณะของสิ่งต่าง ๆ จากการสังเกตโดยใช้ประสาทสัมผัส จับคู่หรือเปรียบเทียบสิ่งต่าง ๆ โดยใช้ลักษณะหรือหน้าที่การใช้งานเพียงลักษณะเดียว

     อายุ 4-5 ปี บอกลักษณะและส่วนประกอบของสิ่งต่าง ๆ จากการสังเกตโดยใช้ประสาทสัมผัส จับคู่และเปรียบเทียความแตกต่างหรือความเหมือนของสิ่งต่าง ๆ โดยใช้ลักษณะที่สังเกตพบเพียงลักษณะเดียว 

      อายุ 5-6 ปี บอกลักษณะส่วนประกอบและการเปลี่ยนแปลงหรือความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ จากการสังเกตโดยใช้ประสาทสัมผัส จับคู่และเปรียบเทียบความแตกต่างหรือความเหมือนของสิ่งต่าง ๆ โดยใช้ลักษณะที่สังเกตสองลักษณะ

   

  ข้อ 10.2 มีความสามารถในการคิดเชิงเหตุผล

     อายุ 3-4 ปี ระบุผลที่เกิดขึ้นในเหตุการณ์หรือการกระทำเมื่อมีผู้ชี้แนะ คาดเดาหรือคาดคะเนสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้น

     อายุ 4-5 ปี ระบุผลที่เกิดขึ้นในเหตุการณ์หรือการกระทำเมื่อมีผู้ชี้แนะ คาดเดาหรือคาดคะเนสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้น หรือมีส่วนร่วมในการลงความคิดเห็นจากข้อมูล

     อายุ 5-6 ปี อธิบายเชื่อมโยงสาเหตุหรือผลที่เกิดขึ้นในเหตุการณ์หรือการกระทำด้วยตนเอง คาดคะเนสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้น หรือมีส่วนร่วมในการลงความคิดเห็นจากข้อมูลอย่างมีเหตุผล

  มาตรฐานที่ 12 มีเจตคติต่อการเรียนรู้ และมีความสามารถในการแสวงหาความรู้เหมาะสมกับวัย

  ข้อ 12.1 มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้

     อายุ 3-4 ปี กระตือรือร้นในการเข้าร่วมกิจกรรม

     อายุ 4-5 ปี กระตือรือร้นในการเข้าร่วมกิจกรรม

      อายุ 5-6 ปี กระตือรือร้นในการเข้าร่วมกิจกรรมตั้งแต่ต้นจนจบ

   

  ข้อ 12.2 มีความสามารถในการแสวงหาความรู้

      อายุ 3-4 ปี ค้นหาคำตอบของข้อสงสัยต่าง ๆ ตามวิธีการที่มีผู้ชี้แนะ ใช้ประโยคคำถามว่า “ใคร” “อะไร” ในการค้นหาคำตอบ

     อายุ 4-5 ปี ค้นหาคำตอบของข้อสงสัยต่าง ๆ ตามวิธีการของตนเอง ใช้ประโยคคำถามว่า “ที่ไหน” “ทำไม” ในการค้นหาคำตอบ

      อายุ 5-6 ปี ค้นหาคำตอบของข้อสงสัยต่างๆ ตามวิธีการต่าง ๆ ที่หลากหลายของตนเอง ใช้ประโยคคำถามว่า “เมื่อไร” “อย่างไร” ในการค้นหาคำตอบ

ปริศนาเดินทางของหุ่นยนต์

 1. มาตรฐานที่ 10 มีความสามารถในการคิดที่เป็นพื้นฐานในการเรียนรู้

  ข้อ 10.1 มีความสามารถในการคิดรวบยอด

     อายุ 3-4 ปี บอกลักษณะของสิ่งต่าง ๆ จากการสังเกตโดยใช้ประสาทสัมผัส จับคู่หรือเปรียบเทียบสิ่งต่าง ๆ โดยใช้ลักษณะหรือหน้าที่การใช้งานเพียงลักษณะเดียว

     อายุ 4-5 ปี บอกลักษณะและส่วนประกอบของสิ่งต่าง ๆ จากการสังเกตโดยใช้ประสาทสัมผัส จับคู่และเปรียบเทียบความแตกต่างหรือความเหมือนของสิ่งต่าง ๆ โดยใช้ลักษณะที่สังเกตพบเพียงลักษณะเดียว 

      อายุ 5-6 ปี บอกลักษณะส่วนประกอบและการเปลี่ยนแปลงหรือความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ จากการสังเกตโดยใช้ประสาทสัมผัส จับคู่และเปรียบเทียบความแตกต่างหรือความเหมือนของสิ่งต่าง ๆ โดยใช้ลักษณะที่สังเกตสองลักษณะ

   

  ข้อ 10.2 มีความสามารถในการคิดเชิงเหตุผล

     อายุ 3-4 ปี ระบุผลที่เกิดขึ้นในเหตุการณ์หรือการกระทำเมื่อมีผู้ชี้แนะ คาดเดาหรือคาดคะเนสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้น

     อายุ 4-5 ปี ระบุผลที่เกิดขึ้นในเหตุการณ์หรือการกระทำเมื่อมีผู้ชี้แนะ คาดเดาหรือคาดคะเนสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้น หรือมีส่วนร่วมในการลงความคิดเห็นจากข้อมูล

     อายุ 5-6 ปี อธิบายเชื่อมโยงสาเหตุหรือผลที่เกิดขึ้นในเหตุการณ์หรือการกระทำด้วยตนเอง คาดคะเนสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้น หรือมีส่วนร่วมในการลงความคิดเห็นจากข้อมูลอย่างมีเหตุผล

  มาตรฐานที่ 12 มีเจตคติต่อการเรียนรู้ และมีความสามารถในการแสวงหาความรู้เหมาะสมกับวัย

  ข้อ 12.1 มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้

     อายุ 3-4 ปี กระตือรือร้นในการเข้าร่วมกิจกรรม

     อายุ 4-5 ปี กระตือรือร้นในการเข้าร่วมกิจกรรม

      อายุ 5-6 ปี กระตือรือร้นในการเข้าร่วมกิจกรรมตั้งแต่ต้นจนจบ

   

  ข้อ 12.2 มีความสามารถในการแสวงหาความรู้

      อายุ 3-4 ปี ค้นหาคำตอบของข้อสงสัยต่าง ๆ ตามวิธีการที่มีผู้ชี้แนะ ใช้ประโยคคำถามว่า “ใคร” “อะไร” ในการค้นหาคำตอบ

     อายุ 4-5 ปี ค้นหาคำตอบของข้อสงสัยต่าง ๆ ตามวิธีการของตนเอง ใช้ประโยคคำถามว่า “ที่ไหน” “ทำไม” ในการค้นหาคำตอบ

      อายุ 5-6 ปี ค้นหาคำตอบของข้อสงสัยต่าง ๆ ตามวิธีการต่างๆที่หลากหลายของตนเอง ใช้ประโยคคำถามว่า “เมื่อไร” “อย่างไร” ในการค้นหาคำตอบ

เฟรมรูปบอกความเสี่ยง

มาตรฐานที่ 5 มีคุณธรรม จริยธรรมและมีจิตใจที่ดีงาม

ข้อ 5.4 มีความรับผิดชอบ

   อายุ 3-4 ปี ทำงานที่ได้รับมอบหมายจนสำเร็จเมื่อมีผู้ช่วยเหลือ

   อายุ 4-5 ปี ทำงานที่ได้รับมอบหมายจนสำเร็จเมื่อมีผู้ชี้แนะ

   อายุ 5-6 ปี ทำงานที่ได้รับมอบหมายจนสำเร็จได้ด้วยตนเอง

 

มาตรฐานที่ 10 มีความสามารถในการคิดที่เป็นพื้นฐานในการเรียนรู้

ข้อ 10.1 มีความสามารถในการคิดรวบยอด

   อายุ 3-4 ปี บอกลักษณะของสิ่งต่าง ๆ จากการสังเกตโดยใช้ประสาทสัมผัส จับคู่หรือเปรียบเทียบสิ่งต่าง ๆ โดยใช้ลักษณะหรือหน้าที่การใช้งานเพียงลักษณะเดียว

   อายุ 4-5 ปี บอกลักษณะและส่วนประกอบของสิ่งต่าง ๆ จากการสังเกตโดยใช้ประสาทสัมผัส จับคู่และเปรียบเทียบความแตกต่างหรือความเหมือนของสิ่งต่าง ๆ โดยใช้ลักษณะที่สังเกตพบเพียงลักษณะเดียว 

    อายุ 5-6 ปี บอกลักษณะส่วนประกอบและการเปลี่ยนแปลงหรือความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ จากการสังเกตโดยใช้ประสาทสัมผัส จับคู่และเปรียบเทียบความแตกต่างหรือความเหมือนของสิ่งต่าง ๆ โดยใช้ลักษณะที่สังเกตสองลักษณะ

 

ข้อ 10.2 มีความสามารถในการคิดเชิงเหตุผล

   อายุ 3-4 ปี ระบุผลที่เกิดขึ้นในเหตุการณ์หรือการกระทำเมื่อมีผู้ชี้แนะ คาดเดาหรือคาดคะเนสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้น

   อายุ 4-5 ปี ระบุสาเหตุหรือผลที่เกิดขึ้นในเหตุการณ์หรือการกระทำเมื่อมีผู้ชี้แนะ คาดเดาหรือคาดคะเนสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้น หรือมีส่วนในการลงความเห็นจากข้อมูล

   อายุ 5-6 ปี อธิบายเชื่อมโยงสาเหตุและผลที่เกิดขึ้นในเหตุการณ์ของการกระทำด้วยตนเอง คาดคะเนสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้น และมีส่วนร่วมในการลงความเห็นจากข้อมูลอย่างมีเหตุผล

ข้อ 10.3 มีความสามารถในการคิดแก้ปัญหาและตัดสินใจ 

   อายุ 3-4 ปี ตัดสินใจในเรื่องง่าย ๆ แก้ปัญหาโดยลองผิดลองถูก

   อายุ 4-5 ปี ตัดสินใจเรื่องง่าย ๆ และเริ่มเรียนรู้ผลที่เกิดขึ้น ระบุปัญหาและแก้ปัญหาโดยลองผิดลองถูก

   อายุ 5-6 ปี ตัดสินใจเรื่องง่าย ๆ และเริ่มเรียนรู้ผลที่เกิดขึ้น ระบุปัญหา สร้างทางเลือกและเลือกวิธีแก้ปัญหา 

 

มาตรฐานที่ 12 มีเจตคติต่อการเรียนรู้ และมีความสามารถในการแสวงหาความรู้เหมาะสมกับวัย

ข้อ 12.1 มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้

   อายุ 3-4 ปี กระตือรือร้นในการเข้าร่วมกิจกรรม

   อายุ 4-5 ปี กระตือรือร้นในการเข้าร่วมกิจกรรม

    อายุ 5-6 ปี กระตือรือร้นในการเข้าร่วมกิจกรรมตั้งแต่ต้นจนจบ

 

ข้อ 12.2 มีความสามารถในการแสวงหาความรู้

    อายุ 3-4 ปี ค้นหาคำตอบของข้อสงสัยต่าง ๆ ตามวิธีการที่มีผู้ชี้แนะ ใช้ประโยคคำถามว่า “ใคร” “อะไร” ในการค้นหาคำตอบ

   อายุ 4-5 ปี ค้นหาคำตอบของข้อสงสัยต่าง ๆ ตามวิธีการของตนเอง ใช้ประโยคคำถามว่า “ที่ไหน” “ทำไม” ในการค้นหาคำตอบ

    อายุ 5-6 ปี ค้นหาคำตอบของข้อสงสัยต่าง ๆ ตามวิธีการต่างๆที่หลากหลายของตนเอง ใช้ประโยคคำถามว่า “เมื่อไร” “อย่างไร” ในการค้นหาคำตอบ

1.ไข่ไขความลับหมวกกันน็อค

 

2.เข็มขัดคาดชีวิต

มาตรฐานที่ 10 มีความสามารถในการคิดที่เป็นพื้นฐานในการเรียนรู้

ข้อ 10.1 มีความสามารถในการคิดรวบยอด

   อายุ 3-4 ปี บอกลักษณะของสิ่งต่าง ๆ จากการสังเกตโดยใช้ประสาทสัมผัส จับคู่หรือเปรียบเทียบสิ่งต่าง ๆ โดยใช้ลักษณะหรือหน้าที่การใช้งานเพียงลักษณะเดียว

   อายุ 4-5 ปี บอกลักษณะและส่วนประกอบของสิ่งต่าง ๆ จากการสังเกตโดยใช้ประสาทสัมผัส จับคู่และเปรียบเทียบความแตกต่างหรือความเหมือนของสิ่งต่าง ๆ โดยใช้ลักษณะที่สังเกตพบเพียงลักษณะเดียว 

    อายุ 5-6 ปี บอกลักษณะส่วนประกอบและการเปลี่ยนแปลงหรือความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ จากการสังเกตโดยใช้ประสาทสัมผัส จับคู่และเปรียบเทียบความแตกต่างหรือความเหมือนของสิ่งต่าง ๆ โดยใช้ลักษณะที่สังเกตสองลักษณะ

 

ข้อ 10.2 มีความสามารถในการคิดเชิงเหตุผล

   อายุ 3-4 ปี ระบุผลที่เกิดขึ้นในเหตุการณ์หรือการกระทำเมื่อมีผู้ชี้แนะ คาดเดาหรือคาดคะเนสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้น

   อายุ 4-5 ปี ระบุสาเหตุหรือผลที่เกิดขึ้นในเหตุการณ์หรือการกระทำเมื่อมีผู้ชี้แนะ คาดเดาหรือคาดคะเนสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้น หรือมีส่วนในการลงความเห็นจากข้อมูล

   อายุ 5-6 ปี อธิบายเชื่อมโยงสาเหตุและผลที่เกิดขึ้นในเหตุการณ์ของการกระทำด้วยตนเอง คาดคเนะสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้น และมีส่วนร่วมในการลงความเห็นจากข้อมูลอย่างมีเหตุผล

 

ข้อ 10.3 มีความสามารถในการคิดแก้ปัญหาและตัดสินใจ 

   อายุ 3-4 ปี ตัดสินใจในเรื่องง่าย ๆ แก้ปัญหาโดยลองผิดลองถูก

   อายุ 4-5 ปี ตัดสินใจเรื่องง่าย ๆ และเริ่มเรียนรู้ผลที่เกิดขึ้น ระบุปัญหาและแก้ปัญหาโดยลองผิดลองถูก

   อายุ 5-6 ปี ตัดสินใจเรื่องง่าย ๆ และเริ่มเรียนรู้ผลที่เกิดขึ้น ระบุปัญหา สร้างทางเลือกและเลือกวิธีแก้ปัญหา

 

มาตรฐานที่ 12 มีเจตคติต่อการเรียนรู้ และมีความสามารถในการแสวงหาความรู้เหมาะสมกับวัย

ข้อ 12.1 มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้

   อายุ 3-4 ปี กระตือรือร้นในการเข้าร่วมกิจกรรม

   อายุ 4-5 ปี กระตือรือร้นในการเข้าร่วมกิจกรรม

    อายุ 5-6 ปี กระตือรือร้นในการเข้าร่วมกิจกรรมตั้งแต่ต้นจนจบ

ข้อ 12.2 มีความสามารถในการแสวงหาความรู้

    อายุ 3-4 ปี ค้นหาคำตอบของข้อสงสัยต่าง ๆ ตามวิธีการที่มีผู้ชี้แนะ ใช้ประโยคคำถามว่า “ใคร” “อะไร” ในการค้นหาคำตอบ

   อายุ 4-5 ปี ค้นหาคำตอบของข้อสงสัยต่าง ๆ ตามวิธีการของตนเอง ใช้ประโยคคำถามว่า “ที่ไหน” “ทำไม” ในการค้นหาคำตอบ

    อายุ 5-6 ปี ค้นหาคำตอบของข้อสงสัยต่าง ๆ ตามวิธีการต่าง ๆ ที่หลากหลายของตนเอง ใช้ประโยคคำถามว่า “เมื่อไร” “อย่างไร” ในการค้นหาคำตอบ

1.1 การสร้างเมือง

เมืองแม่เหล็กปลอดภัย

2) เมืองแป้งโดวปลอดภัย

3) เมืองไม้บล็อคยักษ์ปลอดภัย

1.2 แสงสะท้อนสัญลักษณ์

1.3 หุ่นมือจราจร

มาตรฐานที่ 2 กล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนื้อเล็กแข็งแรง ใช้ได้อย่างคล่องแคล่ว

ข้อ 2.2 ใช้มือ-ตาประสานสัมพันธ์กัน

   อายุ 3-4 ปี เขียนรูปวงกลมตามแบบได้

   อายุ 4-5 ปี เขียนรูปสี่เหลี่ยมตามแบบได้อย่างมีมุมชัดเจน

   อายุ 5-6 ปี เขียนรูปสามเหลี่ยมตามแบบได้อย่างมีมุมชัดเจน

 

มาตรฐานที่ 3 

ข้อ 3.1 การแสดงออกทางอารมณ์ได้อย่างเหมาะสม

    อายุ 3-4 ปี แสดงอารมณ์ความรู้สึกได้เหมาะสมกับบางสถานการณ์

    อายุ 4-5 ปี  แสดงอารมณ์ความรู้สึกได้เหมาะสมได้ตามสถานการณ์

    อายุ 5-6 ปี  แสดงอารมณ์ความรู้สึกได้สอดคล้องกับสถานการณ์อย่างเหมาะสม

ข้อ 3.2 มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเองและผู้อื่น

    อายุ 3-4 ปี กล้าพูดกล้าแสดงออก

    อายุ 4-5 ปี  กล้าพูดกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสมบางสถานการณ์

    อายุ 5-6 ปี  กล้าพูดกล้าแสดงออกตามสถานการณ์

 

มาตรฐานที่ 4 ชื่นชมและแสดงออกทางศิลปะ ดนตรีและการเคลื่อนไหว

4.1 สนใจ มีความสุขและแสดงออก ผ่านศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหว

    อายุ 3-4 ปี สนใจ มีความสุขและแสดงออกผ่านงานศิลปะ 

    อายุ 4-5 ปี  สนใจ มีความสุขและแสดงออกผ่านงานศิลปะ

    อายุ 5-6 ปี  สนใจ มีความสุขและแสดงออกผ่านงานศิลปะ

  

มาตรฐานที่ 5 มีคุณธรรม จริยธรรมและมีจิตใจที่ดีงาม

ข้อ 5.4 มีความรับผิดชอบ

   อายุ 3-4 ปี ทำงานที่ได้รับมอบหมายจนสำเร็จเมื่อมีผู้ช่วยเหลือ

   อายุ 4-5 ปี ทำงานที่ได้รับมอบหมายจนสำเร็จเมื่อมีผู้ชี้แนะ

   อายุ 5-6 ปี ทำงานที่ได้รับมอบหมายจนสำเร็จได้ด้วยตนเอง

 

มาตรฐานที่ 11 มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์

ข้อ 11.1 ทำงานศิลปะตามจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์

   อายุ 3-4 ปี สร้างผลงานศิลปะเพื่อสื่อสารความคิด ความรู้สึกของตนเอง

   อายุ 4-5 ปี สร้างผลงานศิลปะ เพื่อสื่อสารความคิด ความรู้สึกของตนเอง โดยมีการดัดแปลงและแปลกใหม่จากเดิม หรือมีรายละเอียดเพิ่มขึ้น

   อายุ 5-6 ปี สร้างผลงานศิลปะเพื่อสื่อสารความคิด ความรู้สึกของตนเอง โดยมีการดัดแปลงแปลกใหม่จากเดิม และมีรายละเอียดเพิ่มขึ้น

แต่งรถมหัศจรรย์

มาตรฐานที่ 2 กล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนื้อเล็กแข็งแรง ใช้ได้อย่างคล่องแคล่ว

ข้อ 2.2 ใช้มือ-ตาประสานสัมพันธ์กัน

   อายุ 3-4 ปี ใช้กรรไกรตัดกระดาษขาดจากกันโดยใช้มือเดียว

   อายุ 4-5 ปี ใช้กรรไกรตัดกระดาษตามแนวเส้นตรงได้

   อายุ 5-6 ปี เขีใช้กรรไกรตัดกระดาษตามแนวเส้นโค้งได้

   

มาตรรฐานที่ 5 มีคุณธรรม จริยธรรมและมีจิตใจที่ดีงาม

ข้อ 5.4 มีความรับผิดชอบ

   อายุ 3-4 ปี ทำงานที่ได้รับมอบหมายจนสำเร็จเมื่อมีผู้ช่วยเหลือ

   อายุ 4-5 ปี ทำงานที่ได้รับมอบหมายจนสำเร็จเมื่อมีผู้ชี้แนะ

   อายุ 5-6 ปี ทำงานที่ได้รับมอบหมายจนสำเร็จได้ด้วยตนเอง

 

มาตรฐานที่ 11 มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์

ข้อ 11.1 ทำงานศิลปะตามจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์

   อายุ 3-4 ปี สร้างผลงานศิลปะเพื่อสื่อสารความคิด ความรู้สึกของตนเอง

   อายุ 4-5 ปี สร้างผลงานศิลปะ เพื่อสื่อสารความคิด ความรู้สึกของตนเอง โดยมีการดัดแปลงและแปลกใหม่จากเดิม หรือมีรายละเอียดเพิ่มขึ้น

   อายุ 5-6 ปี สร้างผลงานศิลปะเพื่อสื่อสารความคิด ความรู้สึกของตนเอง โดยมีการดัดแปลงแปลกใหม่จากเดิม และมีรายละเอียดเพิ่มขึ้น

 

มาตรฐานที่ 11 มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์

11.1 ทำงานศิลปะตามจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์

   อายุ 3-4 ปี สร้างผลงานศิลปะเพื่อสื่อสารความคิด ความรู้สึกของตนเอง

   อายุ 4-5 ปี สร้างผลงานศิลปะเพื่อสื่อสารความคิด ความรู้สึกของตนเองโดยมีการดัดแปลงและแปลกใหม่จากเดิมหรือมีรายละเอียดเพิ่มขึ้น

   อายุ 5-6 ปี สร้างผลงานศิลปะเพื่อสื่อสารความคิด ความรู้สึกของตนเองโดยมีการดัดแปลงและแปลกใหม่จากเดิมหรือมีรายละเอียดเพิ่มขึ้น

จินตนาการจราจร

มาตรฐานที่ 3 

ข้อ 3.1 การแสดงออกทางอารมณ์ได้อย่างเหมาะสม

    อายุ 3-4 ปี แสดงอารมณ์ความรู้สึกได้เหมาะสมกับบางสถานการณ์

    อายุ 4-5 ปี  แสดงอารมณ์ความรู้สึกได้เหมาะสมได้ตามสถานการณ์

    อายุ 5-6 ปี  แสดงอารมณ์ความรู้สึกได้สอดคล้องกับสถานการณ์อย่างเหมาะสม

ข้อ 3.2 มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเองและผู้อื่น

    อายุ 3-4 ปี กล้าพูดกล้าแสดงออก

    อายุ 4-5 ปี  กล้าพูดกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสมบางสถานการณ์

    อายุ 5-6 ปี  กล้าพูดกล้าแสดงออกตามสถานการณ์

 

มาตรฐานที่ 5 มีคุณธรรม จริยธรรมและมีจิตใจที่ดีงาม

ข้อ 5.4 มีความรับผิดชอบ

   อายุ 3-4 ปี ทำงานที่ได้รับมอบหมายจนสำเร็จเมื่อมีผู้ช่วยเหลือ

   อายุ 4-5 ปี ทำงานที่ได้รับมอบหมายจนสำเร็จเมื่อมีผู้ชี้แนะ

   อายุ 5-6 ปี ทำงานที่ได้รับมอบหมายจนสำเร็จได้ด้วยตนเอง

 

มาตรฐานที่ 8 อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขและปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

ข้อ 8.1 ยอมรับความเหมือนและความแตกต่างระหว่างบุคคล

   อายุ 3-4 ปี  เล่นและทำกิจกรรมร่วมกับเด็กที่แตกต่างไปจากตน

   อายุ 4-5 ปี  เล่นและทำกิจกรรมร่วมกับเด็กที่แตกต่างไปจากตน

   อายุ 5-6 ปี  เล่นและทำกิจกรรมร่วมกับเด็กที่แตกต่างไปจากตน

 

ข้อ 8.2 มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น

   อายุ 3-4 ปี  เล่นร่วมกับเพื่อน 

   อายุ 4-5 ปี  เล่นหรือทักทายร่วมกับเพื่อนเป็นกลุ่ม

   อายุ 5-6 ปี  เล่นหรือทำงานร่วมกับเพื่อนอย่างมีเป้าหมาย

 

ข้อ 8.3 ปฏิบัติตนเบื้องต้นในการเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม

      อายุ 3-4 ปี ปฏิบัติตามข้อตกลงเมื่อมีผู้ชี้แนะ  ยอมรับประนีประนอมแก้ไขปัญหาเมื่อมีผู้ชี้แนะ

     อายุ 4-5 ปี มีส่วนร่วมสร้างข้อตกลงและปฏิบัติตามข้อตกลงเมื่อมีผู้ชี้แนะ ประนีประนอมแก้ไขปัญหาโดยปราศจากการใช้ความรุนแรงเมื่อมีผู้ชี้แนะ

     อายุ 5-6 ปี  มีส่วนร่วมสร้างข้อตกลงและปฏิบัติตามข้อตกลงด้วยตนเอง ประนีประนอมแก้ไขปัญหาโดยปราศจากความรุนแรงด้วยตนเอง

Smart Car Smart Road

มาตรฐานที่ 9 ใช้ภาษาสื่อสารได้เหมาะสมกับวัย

ข้อที่ 9.1 สนทนาโต้ตอบเล่าเรื่องให้ผู้อื่นเข้าใจ

    อายุ 3-4 ปี ฟังผู้อื่นพูดจนจบและพูดโต้ตอบเกี่ยวกับเรื่องที่ฟัง เล่าเรื่องด้วยประโยคสั้น ๆ

    อายุ 4-5 ปี ฟังผู้อื่นพูดจนจบและสนทนาโต้ตอบสอดคล้องกับเรื่องที่ฟัง

    อายุ 5-6 ปี ฟังผู้อื่นพูดจนจบและสนทนาโต้ตอบอย่างต่อเนื่องเชื่อมโยงกับเรื่องที่ฟัง

 

มาตรฐานที่ 10 มีความสามารถในการคิดที่เป็นพื้นฐานในการเรียนรู้

ข้อ 10.1 มีความสามารถในการคิดรวบยอด

   อายุ 3-4 ปี บอกลักษณะของสิ่งต่าง ๆ จากการสังเกตโดยใช้ประสาทสัมผัส จับคู่หรือเปรียบเทียบสิ่งต่าง ๆ โดยใช้ลักษณะหรือหน้าที่การใช้งานเพียงลักษณะเดียว

   อายุ 4-5 ปี บอกลักษณะและส่วนประกอบของสิ่งต่าง ๆ จากการสังเกตโดยใช้ประสาทสัมผัส จับคู่และเปรียบเทียบความแตกต่างหรือความเหมือนของสิ่งต่าง ๆ โดยใช้ลักษณะที่สังเกตพบเพียงลักษณะเดียว 

    อายุ 5-6 ปี บอกลักษณะส่วนประกอบและการเปลี่ยนแปลงหรือความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ จากการสังเกตโดยใช้ประสาทสัมผัส จับคู่และเปรียบเทียบความแตกต่างหรือความเหมือนของสิ่งต่าง ๆ โดยใช้ลักษณะที่สังเกตสองลักษณะ

 

ข้อ 10.2 มีความสามารถในการคิดเชิงเหตุผล

   อายุ 3-4 ปี ระบุผลที่เกิดขึ้นในเหตุการณ์ หรือการกระทำเมื่อมีผู้ชี้แนะ คาดเดาหรือคาดคะเนสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้น

   อายุ 4-5 ปี ระบุสาเหตุหรือผลที่เกิดขึ้นในเหตุการณ์ หรือการกระทำเมื่อมีผู้ชี้แนะ คาดเดาหรือคาดคะเนสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้น หรือมีส่วนในการลงความเห็นจากข้อมูล

   อายุ 5-6 ปี อธิบายเชื่อมโยงสาเหตุและผลที่เกิดขึ้นในเหตุการณ์ หรือการกระทำด้วยตนเอง คาดคเนะสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้น และมีส่วนร่วมในการลงความเห็นจากข้อมูลอย่างมีเหตุผล

 

ข้อ 10.3 มีความสามารถในการคิดแก้ปัญหาและตัดสินใจ 

   อายุ 3-4 ปี ตัดสินใจในเรื่องง่าย ๆ แก้ปัญหาโดยลองผิดลองถูก

   อายุ 4-5 ปี ตัดสินใจเรื่องง่าย ๆ และเริ่มเรียนรู้ผลที่เกิดขึ้น ระบุปัญหาและแก้ปัญหาโดยลองผิดลองถูก

   อายุ 5-6 ปี ตัดสินใจเรื่องง่าย ๆ และเริ่มเรียนรู้ผลที่เกิดขึ้น ระบุปัญหา สร้างทางเลือกและเลือกวิธีแก้ปัญหา

 

มาตรฐานที่ 12 มีเจตคติต่อการเรียนรู้ และมีความสามารถในการแสวงหาความรู้เหมาะสมกับวัย

ข้อ 12.1 มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้

   อายุ 3-4 ปี กระตือรือร้นในการเข้าร่วมกิจกรรม

   อายุ 4-5 ปี กระตือรือร้นในการเข้าร่วมกิจกรรม

    อายุ 5-6 ปี กระตือรือร้นในการเข้าร่วมกิจกรรมตั้งแต่ต้นจนจบ

ข้อ 12.2 มีความสามารถในการแสวงหาความรู้

    อายุ 3-4 ปี ค้นหาคำตอบของข้อสงสัยต่าง ๆ ตามวิธีการที่มีผู้ชี้แนะ ใช้ประโยคคำถามว่า “ใคร” “อะไร” ในการค้นหาคำตอบ

   อายุ 4-5 ปี ค้นหาคำตอบของข้อสงสัยต่าง ๆ ตามวิธีการของตนเอง ใช้ประโยคคำถามว่า “ที่ไหน” “ทำไม” ในการค้นหาคำตอบ

    อายุ 5-6 ปี ค้นหาคำตอบของข้อสงสัยต่าง ๆ ตามวิธีการต่าง ๆ ที่หลากหลายของตนเอง ใช้ประโยคคำถามว่า “เมื่อไร” “อย่างไร” ในการค้นหาคำตอบ

ความลับในบัตรภาพ

มาตรฐานที่ 10 มีความสามารถในการคิดที่เป็นพื้นฐานในการเรียนรู้

ข้อ 10.1 มีความสามารถในการคิดรวบยอด

   อายุ 3-4 ปี บอกลักษณะของสิ่งต่าง ๆ จากการสังเกตโดยใช้ประสาทสัมผัส จับคู่หรือเปรียบเทียบสิ่งต่าง ๆ โดยใช้ลักษณะหรือหน้าที่การใช้งานเพียงลักษณะเดียว

   อายุ 4-5 ปี บอกลักษณะและส่วนประกอบของสิ่งต่าง ๆ จากการสังเกตโดยใช้ประสาทสัมผัส จับคู่และเปรียบเทียบความแตกต่างหรือความเหมือนของสิ่งต่าง ๆ โดยใช้ลักษณะที่สังเกตพบเพียงลักษณะเดียว 

    อายุ 5-6 ปี บอกลักษณะส่วนประกอบและการเปลี่ยนแปลงหรือความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ จากการสังเกตโดยใช้ประสาทสัมผัส จับคู่และเปรียบเทียบความแตกต่างหรือความเหมือนของสิ่งต่าง ๆ โดยใช้ลักษณะที่สังเกตสองลักษณะ

 

ข้อ 10.2 มีความสามารถในการคิดเชิงเหตุผล

   อายุ 3-4 ปี ระบุผลที่เกิดขึ้นในเหตุการณ์หรือการกระทำเมื่อมีผู้ชี้แนะ คาดเดาหรือคาดคะเนสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้น

   อายุ 4-5 ปี ระบุสาเหตุหรือผลที่เกิดขึ้นในเหตุการณ์หรือการกระทำเมื่อมีผู้ชี้แนะ คาดเดาหรือคาดคะเนสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้น หรือมีส่วนในการลงความเห็นจากข้อมูล

   อายุ 5-6 ปี อธิบายเชื่อมโยงสาเหตุและผลที่เกิดขึ้นในเหตุการณ์ของการกระทำด้วยตนเอง คาดคะเนสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้น และมีส่วนร่วมในการลงความเห็นจากข้อมูลอย่างมีเหตุผล

 

ข้อ 10.3 มีความสามารถในการคิดแก้ปัญหาและตัดสินใจ 

   อายุ 3-4 ปี ตัดสินใจในเรื่องง่าย ๆ แก้ปัญหาโดยลองผิดลองถูก

   อายุ 4-5 ปี ตัดสินใจเรื่องง่าย ๆ และเริ่มเรียนรู้ผลที่เกิดขึ้น ระบุปัญหาและแก้ปัญหาโดยลองผิดลองถูก

   อายุ 5-6 ปี ตัดสินใจเรื่องง่าย ๆ และเริ่มเรียนรู้ผลที่เกิดขึ้น ระบุปัญหา สร้างทางเลือกและเลือกวิธีแก้ปัญหา

ออกแบบเมืองปลอดภัย (Social Mapping)

มาตรฐานที่ 5 มีคุณธรรม จริยธรรมและมีจิตใจที่ดีงาม

ข้อ 5.4 มีความรับผิดชอบ

   อายุ 3-4 ปี ทำงานที่ได้รับมอบหมายจนสำเร็จเมื่อมีผู้ช่วยเหลือ

   อายุ 4-5 ปี ทำงานที่ได้รับมอบหมายจนสำเร็จเมื่อมีผู้ชี้แนะ

   อายุ 5-6 ปี ทำงานที่ได้รับมอบหมายจนสำเร็จได้ด้วยตนเอง

 

มาตรฐานที่ 8 อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขและปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

ข้อ 8.1 ยอมรับความเหมือนและความแตกต่างระหว่างบุคคล

     อายุ 3-4 ปี เล่นและทำกิจกรรมร่วมกับเด็กที่แตกต่างไปจากตน

     อายุ 4-5 ปี เล่นและทำกิจกรรมร่วมกับเด็กที่แตกต่างไปจากตน

     อายุ 5-6 ปี  เล่นและทำกิจกรรมร่วมกับเด็กที่แตกต่างไปจากตน

ข้อ 8.2 มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น

     อายุ 3-4 ปี เล่นร่วมกับเพื่อน

     อายุ 4-5 ปี เล่นหรือทำงานร่วมกับเพื่อนเป็นกลุ่ม

     อายุ 5-6 ปี  เล่นหรือทำงานร่วมกับเพื่อนอย่างมีเป้าหมาย

ข้อ 8.3 ปฏิบัติตนเบื้องต้นในการเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม

      อายุ 3-4 ปี ปฏิบัติตามข้อตกลงเมื่อมีผู้ชี้แนะ  ยอมรับประนีประนอมแก้ไขปัญหาเมื่อมีผู้ชี้แนะ

     อายุ 4-5 ปี มีส่วนร่วมสร้างข้อตกลงและปฏิบัติตามข้อตกลงเมื่อมีผู้ชี้แนะ ประนีประนอมแก้ไขปัญหาโดยปราศจากการใช้ความรุนแรงเมื่อมีผู้ชี้แนะ

     อายุ 5-6 ปี  มีส่วนร่วมสร้างข้อตกลงและปฏิบัติตามข้อตกลงด้วยตนเอง ประนีประนอมแก้ไขปัญหาโดยปราศจากความรุนแรงด้วยตนเอง

 

มาตรฐานที่ 9 ใช้ภาษาสื่อสารได้เหมาะสมกับวัย

9.1 สนทนาโต้ตอบและเล่าเรื่องให้ผู้อื่นเข้าใจ

     อายุ 3-4 ปี ฟังผู้อื่นพูดจนจบและพูดโต้ตอบเกี่ยวกับเรื่องที่ฟัง เล่าเรื่องด้วยประโยคสั้น ๆ 

     อายุ 4-5 ปี ฟังผู้อื่นพูดจนจบและสนทนาโต้ตอบสอดคล้องเรื่องที่ฟัง เล่าเรื่องเป็นประโยคต่อเนื่อง

     อายุ 5-6 ปี  ฟังผู้อื่นพูดจนจบและสนทนาโต้ตอบอย่างต่อเนื่อง เชื่อมโยงกับเรื่องที่ฟัง เล่าเรื่องต่อเนื่องได้

 

9.2 อ่าน เขียนภาพและสัญลักษณ์ได้ 

      อายุ 3-4 ปี อ่านภาพและพูดข้อความด้วยภาษาของตน เขียนขีดเขี่ยอย่างมีทิศทาง

     อายุ 4-5 ปี อ่านภาพ สัญลักษณ์ คำพร้อมทั้งชี้และกวาดตามองข้อความตามบรรทัด เขียนคล้ายตัวอักษร

     อายุ 5-6 ปี  อ่านภาพ สัญลักษณ์ คำพร้อมทั้งชี้และกวาดตามองจุดเริ่มต้นและจุดจบของข้อความ เขียนชื่อของตนเองตามแบบ เขียนข้อความด้วยวิธีที่คิดขึ้นเอง

 

มาตรฐานที่ 11 มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์

11.1 ทำงานศิลปะตามจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์

   อายุ 3-4 ปี สร้างผลงานศิลปะเพื่อสื่อสารความคิด ความรู้สึกของตนเอง

   อายุ 4-5 ปี สร้างผลงานศิลปะเพื่อสื่อสารความคิด ความรู้สึกของตนเองโดยมีการดัดแปลงและแปลกใหม่จากเดิมหรือมีรายละเอียดเพิ่มขึ้น

   อายุ 5-6 ปี สร้างผลงานศิลปะเพื่อสื่อสารความคิด ความรู้สึกของตนเองโดยมีการดัดแปลงและแปลกใหม่จากเดิมหรือมีรายละเอียดเพิ่มขึ้น

 

มาตรฐานที่ 12 มีเจตคติต่อการเรียนรู้ และมีความสามารถในการแสวงหาความรู้เหมาะสมกับวัย

ข้อ 12.1 มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้

   อายุ 3-4 ปี กระตือรือร้นในการเข้าร่วมกิจกรรม

   อายุ 4-5 ปี กระตือรือร้นในการเข้าร่วมกิจกรรม

    อายุ 5-6 ปี กระตือรือร้นในการเข้าร่วมกิจกรรมตั้งแต่ต้นจนจบ

ข้อ 12.2 มีความสามารถในการแสวงหาความรู้

    อายุ 3-4 ปี ค้นหาคำตอบของข้อสงสัยต่าง ๆ ตามวิธีการที่มีผู้ชี้แนะ ใช้ประโยคคำถามว่า “ใคร” “อะไร” ในการค้นหาคำตอบ

   อายุ 4-5 ปี ค้นหาคำตอบของข้อสงสัยต่าง ๆ ตามวิธีการของตนเอง ใช้ประโยคคำถามว่า “ที่ไหน” “ทำไม” ในการค้นหาคำตอบ

    อายุ 5-6 ปี ค้นหาคำตอบของข้อสงสัยต่าง ๆ ตามวิธีการต่าง ๆ ที่หลากหลายของตนเอง ใช้ประโยคคำถามว่า “เมื่อไร” “อย่างไร” ในการค้นหาคำตอบ

เล่นสมมติในสถานการณ์เมืองจำลอง

มาตรฐานที่ 1 ร่างกายเจริญเติบโตตามวัยและมีสุขนิสัยที่ดี

ข้อ 1.3 รักษาความปลอดภัยของตนเองและผู้อื่น 

   อายุ 3-4 ปี เล่นและทำกิจกรรมอย่างปลอดภัยเมื่อมีผู้ชี้แนะ

   อายุ 4-5 ปี เล่นและทำกิจกรรมอย่างปลอดภัยด้วยตนเอง

   อายุ 5-6 ปี ทำกิจกรรมและปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างปลอดภัย

 

มาตรฐานที่ 3 มีสุขภาพจิตดีและมีความสุข

ข้อ 3.1 การแสดงออกทางอารมณ์ได้อย่างเหมาะสม

    อายุ 3-4 ปี แสดงอารมณ์ความรู้สึกได้เหมาะสมกับบางสถานการณ์

    อายุ 4-5 ปี  แสดงอารมณ์ความรู้สึกได้เหมาะสมได้ตามสถานการณ์

    อายุ 5-6 ปี  แสดงอารมณ์ความรู้สึกได้สอดคล้องกับสถานการณ์อย่างเหมาะสม

ข้อ 3.2 มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเองและผู้อื่น

    อายุ 3-4 ปี กล้าพูดกล้าแสดงออก

    อายุ 4-5 ปี  กล้าพูดกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสมบางสถานการณ์

    อายุ 5-6 ปี  กล้าพูดกล้าแสดงออกตามสถานการณ์

 

มาตรฐานที่ 5 มีคุณธรรม จริยธรรมและมีจิตใจที่ดีงาม

ข้อ 5.2 มีความเมตตา กรุณา มีน้ำใจและช่วยเหลือแบ่งปัน

    อายุ 3-4 ปี  แบ่งปันผู้อื่นได้ เมื่อมีผู้ชี้แนะ

    อายุ 4-5 ปี  ช่วยเหลือและแบ่งปันผู้อื่นได้ เมื่อมีผู้ชี้แนะ

    อายุ 5-6 ปี  ช่วยเหลือและแบ่งปันผู้อื่นได้ เมื่อมีผู้ชี้แนะด้วยตนเอง

ข้อ 5.3 มีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น

     อายุ 3-4 ปี  แสดงสีหน้าหรือท่าทางรับรู้ความรู้สึกผู้อื่น

    อายุ 4-5 ปี  แสดงสีหน้าหรือท่าทางรับรู้ความรู้สึกผู้อื่น

    อายุ 5-6 ปี  แสดงสีหน้าหรือท่าทางรับรู้ความรู้สึกผู้อื่นอย่างสอดคล้องกับสถานการณ์

ข้อ 5.4 มีความรับผิดชอบ

   อายุ 3-4 ปี ทำงานที่ได้รับมอบหมายจนสำเร็จเมื่อมีผู้ช่วยเหลือ

   อายุ 4-5 ปี ทำงานที่ได้รับมอบหมายจนสำเร็จเมื่อมีผู้ชี้แนะ

   อายุ 5-6 ปี ทำงานที่ได้รับมอบหมายจนสำเร็จได้ด้วยตนเอง

 

มาตรฐานที่ 8 อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขและปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

ข้อ 8.1 ยอมรับความเหมือนและความแตกต่างระหว่างบุคคล

     อายุ 3-4 ปี เล่นและทำกิจกรรมร่วมกับเด็กที่แตกต่างไปจากตน

     อายุ 4-5 ปี เล่นและทำกิจกรรมร่วมกับเด็กที่แตกต่างไปจากตน

     อายุ 5-6 ปี  เล่นและทำกิจกรรมร่วมกับเด็กที่แตกต่างไปจากตน

ข้อ 8.2 มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น

     อายุ 3-4 ปี เล่นร่วมกับเพื่อน

     อายุ 4-5 ปี เล่นหรือทำงานร่วมกับเพื่อนเป็นกลุ่ม

     อายุ 5-6 ปี  เล่นหรือทำงานร่วมกับเพื่อนอย่างมีเป้าหมาย

ข้อ 8.3 ปฏิบัติตนเบื้องต้นในการเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม

      อายุ 3-4 ปี ปฏิบัติตามข้อตกลงเมื่อมีผู้ชี้แนะ  ยอมรับประนีประนอมแก้ไขปัญหาเมื่อมีผู้ชี้แนะ

     อายุ 4-5 ปี มีส่วนร่วมสร้างข้อตกลงและปฏิบัติตามข้อตกลงเมื่อมีผู้ชี้แนะ ประนีประนอมแก้ไขปัญหาโดยปราศจากการใช้ความรุนแรงเมื่อมีผู้ชี้แนะ

     อายุ 5-6 ปี  มีส่วนร่วมสร้างข้อตกลงและปฏิบัติตามข้อตกลงด้วยตนเอง ประนีประนอมแก้ไขปัญหาโดยปราศจากความรุนแรงด้วยตนเอง

 

มาตรฐานที่ 9 ใช้ภาษาสื่อสารได้เหมาะสมกับวัย

ข้อ 9.1 สนทนาโต้ตอบและเล่าเรื่องให้ผู้อื่นเข้าใจ

     อายุ 3-4 ปี ฟังผู้อื่นพูดจนจบและพูดโต้ตอบเกี่ยวกับเรื่องที่ฟัง เล่าเรื่องด้วยประโยคสั้น ๆ 

     อายุ 4-5 ปี ฟังผู้อื่นพูดจนจบและสนทนาโต้ตอบสอดคล้องเรื่องที่ฟัง เล่าเรื่องเป็นประโยคต่อเนื่อง

     อายุ 5-6 ปี  ฟังผู้อื่นพูดจนจบและสนทนาโต้ตอบอย่างต่อเนื่อง เชื่อมโยงกับเรื่องที่ฟัง เล่าเรื่องต่อเนื่องได้

ข้อ9.2 อ่าน เขียนภาพและสัญลักษณ์ได้ 

      อายุ 3-4 ปี อ่านภาพและพูดข้อความด้วยภาษาของตน เขียนขีดเขี่ยอย่างมีทิศทาง

     อายุ 4-5 ปี อ่านภาพ สัญลักษณ์ คำพร้อมทั้งชี้และกวาดตามองข้อความตามบรรทัด เขียนคล้ายตัวอักษร

     อายุ 5-6 ปี  อ่านภาพ สัญลักษณ์ คำพร้อมทั้งชี้และกวาดตามองจุดเริ่มต้นและจุดจบของข้อความ เขียนชื่อของตนเองตามแบบ เขียนข้อความด้วยวิธีที่คิดขึ้นเอง

มาตรฐานที่ 10 มีความสามารถในการคิดที่เป็นพื้นฐานในการเรียนรู้

ข้อ 10.1 มีความสามารถในการคิดรวบยอด

   อายุ 3-4 ปี บอกลักษณะของสิ่งต่าง ๆ จากการสังเกตโดยใช้ประสาทสัมผัส จับคู่หรือเปรียบเทียบสิ่งต่าง ๆ โดยใช้ลักษณะหรือหน้าที่การใช้งานเพียงลักษณะเดียว

   อายุ 4-5 ปี บอกลักษณะและส่วนประกอบของสิ่งต่าง ๆ จากการสังเกตโดยใช้ประสาทสัมผัส จับคู่และเปรียบเทียความแตกต่างหรือควาเหมือนของสิ่งต่าง ๆ โดยใช้ลักษณะที่สังเกตพบเพียงลักษณะเดียว 

    อายุ 5-6 ปี บอกลักษณะส่วนประกอบและการเปลี่ยนแปลงหรือความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ จากการสังเกตโดยใช้ประสาทสัมผัส จับคู่และเปรียบเทียความแตกต่างหรือความเหมือนของสิ่งต่าง ๆ โดยใช้ลักษณะที่สังเกตสองลักษณะ

ข้อ 10.2 มีความสามารถในการคิดเชิงเหตุผล

   อายุ 3-4 ปี ระบุผลที่เกิดขึ้นในเหตุการณ์หรือการกระทำเมื่อมีผู้ชี้แนะ คาดเดาหรือคาดคะเนสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้น

   อายุ 4-5 ปี ระบุสาเหตุหรือผลที่เกิดขึ้นในเหตุการณ์หรือการกระทำเมื่อมีผู้ชี้แนะ คาดเดาหรือคาดคะเนสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้น หรือมีส่วนในการลงความเห็นจากข้อมูล

   อายุ 5-6 ปี อธิบายเชื่อมโยงสาเหตุและผลที่เกิดขึ้นในเหตุการณ์ของการกระทำด้วยตนเอง คาดคเนะสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้น และมีส่วนร่วมในการลงความเห็นจากข้อมูลอย่างมีเหตุผล

ข้อ 10.3 มีความสามารถในการคิดแก้ปัญหาและตัดสินใจ 

   อายุ 3-4 ปี ตัดสินใจในเรื่องง่าย ๆ แก้ปัญหาโดยลองผิดลองถูก

   อายุ 4-5 ปี ตัดสินใจเรื่องง่าย ๆ และเริ่มเรียนรู้ผลที่เกิดขึ้น ระบุปัญหาและแก้ปัญหาโดยลองผิดลองถูก

   อายุ 5-6 ปี ตัดสินใจเรื่องง่าย ๆ และเริ่มเรียนรู้ผลที่เกิดขึ้น ระบุปัญหา สร้างทางเลือกและเลือกวิธีแก้ปัญหา

 

มาตรฐานที่ 12 มีเจตคติต่อการเรียนรู้ และมีความสามารถในการแสวงหาความรู้เหมาะสมกับวัย

ข้อ 12.1 มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้

   อายุ 3-4 ปี กระตือรือร้นในการเข้าร่วมกิจกรรม

   อายุ 4-5 ปี กระตือรือร้นในการเข้าร่วมกิจกรรม

    อายุ 5-6 ปี กระตือรือร้นในการเข้าร่วมกิจกรรมตั้งแต่ต้นจนจบ

ข้อ 12.2 มีความสามารถในการแสวงหาความรู้

    อายุ 3-4 ปี ค้นหาคำตอบของข้อสงสัยต่าง ๆ ตามวิธีการที่มีผู้ชี้แนะ ใช้ประโยคคำถามว่า “ใคร” “อะไร” ในการค้นหาคำตอบ

   อายุ 4-5 ปี ค้นหาคำตอบของข้อสงสัยต่าง ๆ ตามวิธีการของตนเอง ใช้ประโยคคำถามว่า “ที่ไหน” “ทำไม” ในการค้นหาคำตอบ

    อายุ 5-6 ปี ค้นหาคำตอบของข้อสงสัยต่าง ๆ ตามวิธีการต่าง ๆ ที่หลากหลายของตนเอง ใช้ประโยคคำถามว่า “เมื่อไร” “อย่างไร” ในการค้นหาคำตอบ

2. การบูรณาการกับสาระที่ควรรู้

สาระที่ควรรู้ในหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ประกอบด้วย 4 สาระ คือ เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลสำคัญและสถานที่แวดล้อมเด็ก ธรรมชาติรอบตัว และ สิ่งต่าง ๆ รอบตัวเด็ก จากการลงพื้นที่พัฒนาชุดสื่อกิจกรรมกับโรงเรียนต่าง ๆ ได้แนวคิดในการบูรณาการกับการสาระที่ควรรู้ ดังนี้

2.1 เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก สามารถนำชุดสื่อกิจกรรมใช้ในการสอนเชื่อมโยงกับหน่วยการระมัดระวังความปลอดภัยของตนเองจากผู้อื่นและภัยใกล้ตัว รวมทั้งการปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างปลอดภัย การรู้จักแสดงความคิดเห็นของตนเองและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น การกำกับตนเอง การเล่นและทำสิ่งต่าง ๆ ด้วยตนเองตามลำพังหรือกับผู้อื่น การตระหนักรู้เกี่ยวกับตนเอง ความภาคภูมิใจในตนเอง การสะท้อนการรับรู้อารมณ์และความรู้สึกของตนเองและผู้อื่น การแสดงออกทางอารมณ์ด้วยความรู้สึกอย่างเหมาะสม 

2.2 เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็ก สามารถนำชุดสื่อกิจกรรมใช้ในการสอนเชื่อมโยงกับหน่วย สถานศึกษา ชุมชนและบุคคลต่าง ๆ ในชุมชนที่อาจนำมาซึ่งภัยใกล้ตัว อาชีพของคนในชุมชน 

2.3 ธรรมชาติรอบตัว สามารถนำชุดสื่อกิจกรรมใช้ในการสอนเชื่อมโยงกับหน่วย ลักษณะ ส่วนประกอบ การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับดิน น้ำ ท้องฟ้า สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติที่อาจมีผลต่อการเกิดอุบัติเหตุ

2.4 สิ่งต่าง ๆ รอบตัวเด็ก สามารถนำชุดสื่อกิจกรรมใช้ในการสอนเชื่อมโยงกับหน่วย การใช้ภาษาเพื่อสื่อความหมายในชีวิตประจำวัน การเปลี่ยนแปลงและความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ รอบตัว การใช้ยานพานะ การคมนาคม เทคโนโลยีและการสื่อสารต่าง ๆ ที่ใช้อยู่ในชีวิตประจำวันอย่างปลอดภัย

คณะทำงานได้ออกแบบหน่วยการเรียนที่สามารถเรื่องโยงกับเรื่องการสร้างภูมิคุ้มกันเกี่ยวกับเรื่องอุบัติเหตุทางถนนสำหรับเด็กวัยอนุบาล ผ่านการเรียนรู้ผ่านการเล่น อย่างไรก็ตามแม้ว่าเด็กจะเรียนรู้ผ่านการเล่น ตามหลักสูตรของประเทศฟินแลนด์พบว่า ถ้าให้เด็กเล่นโดยไม่รู้วัตถุประสงค์ของการเล่นโดยเฉพาะในช่วงของการเล่นอิสระจะทำให้เด็กเล่นโดยไม่คิดจะเล่นเพื่อเรียนรู้ (Sintonen, Ohls, Kumpulainen, & Lipponen, 2015, p. 8) จึงควรจัดกิจกรรมพัฒนาสติรู้ตัวให้เป็นการเล่นแบบมีเป้าหมาย (goal-oriented) คือ ให้เด็กรู้ตัวว่ากำลังทำอะไร ทำไมจึงทำเช่นนี้ (Sandberg et al., 2015). สามารถจัดกิจกรรมครอบคลุมสาระต่าง ๆ ได้ดังนี้

 

 

ตัวอย่างการต่อยอดกิจกรรมของโครงการ

ในวันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 คุณครูโรงเรียนสาธิตพัฒนา กรุงเทพมหานครได้ต่อยอดความคิดจัดเป็นกิจกรรม “เพลินเดย์” เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ให้แก่เด็กในเรื่องความปลอดภัยบนท้องถนน และเรียนรู้เรื่องสัญลักษณ์จราจรต่าง ๆ โดยมีหลักการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และผลที่คาดว่าจะได้รับของการจัดกิจกรรม ดังนี้

หลักการและเหตุผล

การมีทักษะชีวิตที่ดี ทำให้เราอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข สามารถปรับตัวได้เมื่อต้องเผชิญกับปัญหาต่าง ๆ ของตนเองและสังคมรอบข้าง ซึ่งการมีทักษะชีวิตที่ดีขึ้น ควรได้รับการปลูกฝังและฝึกฝนตั้งยังเล็ก ทั้งจากที่บ้านและที่โรงเรียน เมื่ออยู่ที่โรงเรียน ครูจะมีบทบาทสำคัญมากในการสร้างทักษะชีวิตให้นักเรียนผ่านกิจกรรมต่าง ๆ

 โรงเรียนสาธิตพัฒนาฝ่ายอนุบาล จึงได้จัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะชีวิต  (Plearn Day) ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตของนักเรียนผ่านการเล่น (Play) และการเรียนรู้(Learn )โดย

บูรณาการสาระความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ที่ต้องการให้เกิดขึ้นกับนักเรียนและการเล่นเข้าด้วยกันผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย  โดยเน้นการเรียนรู้เกี่ยวกับทักษะการใช้ชีวิต กระบวนการคิดตัดสินใจและแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ การจัดการด้านอารมณ์ การตั้งเป้าหมาย การทำงานร่วมกัน รวมทั้งทักษะการใช้ชีวิตอื่นๆภายใต้การอำนวยความสะดวก สนับสนุน ชี้แนะ ช่วยเหลือของครูในด้านต่างๆ ผ่านกิจกรรม Plearn Day

วัตถุประสงค์   เพื่อให้นักเรียน

 1. มีความสุขและสนุกกับการเรียนรู้และการเล่นผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย  
 2. มีทักษะชีวิตในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน 
 3. สามารถเล่นและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
 4. สามารถคิดตัดสินใจและแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์  

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 1. นักเรียนมีความสุข สนุกสนาน เพลิดเพลินกับการเรียนรู้ผ่านการเล่น
 2. นักเรียนได้รับประสบการณ์ที่หลากหลายและสร้างสรรค์

3.นักเรียนมีพัฒนาการในทักษะชีวิตที่เหมาะสมตามวัย และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันทั้งที่บ้านและโรงเรียน

การจัดกิจกรรมดังกล่าวสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

มาตรฐานปฐมวัย

มาตรฐานที่ 2 นักเรียนมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 มีความมั่นใจและกล้าแสดงออก

ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ควบคุมอารมณ์ตนเองได้เหมาะสมกับวัย

มาตรฐานที่ 3 นักเรียนมีพัฒนาการด้านสังคม

ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 เล่นและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

มาตรฐานที่ 4 นักเรียนมีพัฒนาการด้านสติปัญญา

ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 สนใจเรียนรู้สิ่งรอบตัว ซักถามอย่างตั้งใจ และรักการเรียนรู้

ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ที่เกิดจากประสบการณ์การเรียนรู้

ตัวบ่งชี้ที่ 4.3 มีทักษะทางภาษาที่เหมาะสมกับวัย

ตัวบ่งชี้ที่ 4.5 มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์

มาตรฐานที่ 10 การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามปรัชญา วิสัยทัศน์และจุดเน้นของการศึกษาปฐมวัย

ตัวบ่งชี้ที่ 10.1  จัดโครงการ กิจกรรมพัฒนานักเรียนให้บรรลุตามเป้าหมาย ปรัชญา วิสัยทัศน์ และ    จุดเน้นการจัดการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา

ตัวบ่งชี้ที่ 10.2  ผลการดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย

คุณครูจึงจัดทำแผนทำแผนการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับแนวคิดข้างต้น ดังนี้

หลังจากทำกิจกรรมคุณครูได้สะท้อนความคิดเห็นต่อกิจกรรมของโครงการอารักข์และกิจกรรม “เพลินเดย์” 

คุณครูกรรณิการ์ สว่างประเสริฐ

รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียนด้านอนุบาล และครูประจำชั้นอนุบาล 3/4

“จากที่ทางสำนักงานกองทุนสนับสนุนสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มาลงพื้นที่พัฒนาชุดสื่อกิจกรรมของโครงการพัฒนาจิตสำนึกเพื่อรู้เท่าทันปัจจัยเสี่ยงทางสังคม (อุบัติเหตุทางถนน การพนัน) ทำให้นักเรียนที่ได้เข้าร่วมได้รับความรู้อย่างเป็นรูปธรรม ได้ลงมือปฏิบัติจริง นักเรียนสนุกสนานกับกิจกรรมและได้นำความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน ซึ่งทางโรงเรียนฝ่ายอนุบาลได้เล็งเห็นถึงประโยชน์ที่ได้รับ จึงมีความประสงค์ให้นักเรียนประถมและอนุบาล 3  ได้รับประสบการณ์ตรงเช่นกัน ทางคณะครูระดับอนุบาล 3 จึงต่อยอดกิจกรรมโดยใช้สื่อของสสส. มาจัดกิจกรรม ซึ่งการจัดกิจกรรมในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 นั้น นักเรียนมีความสนุกสนาน ตื่นเต้นกับกิจกรรม เพราะได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเองทุกคน และเมื่อจบกิจกรรมได้ทำการสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้และปฏิบัติ นักเรียนสามารถตอบและแสดงความคิดเห็นต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี และเด็ก ๆ นำไปต่อยอดที่บ้าน เช่น ผู้ปกครองเล่าให้ฟังว่า เด็ก ๆ เตือนให้ผู้ปกครองและทุกคนในบ้านต้องคาดเข็มขัดนิรภัยก่อนสตาร์ตรถ และถ้าติดอยู่ในรถก็สามารถช่วยเหลือตนเองได้โดยการตั้งสติก่อน และลองทำตามขั้นตอนเพื่อออกจากรถให้เร็วที่สุด  เป็นต้น ซึ่งสิ่งที่เกิดจากการเรียนรู้ทั้งหมดทำให้รู้ว่านักเรียนสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ได้จริงเมื่อเกืดเหตุการณ์คับขัน กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ดี สนุกสนาน เหมาะสมกับวัยอนุบาล ซึ่งต้องเรียนรู้จากการเล่นและลงมือปฏิบัติจริง จะทำให้นักเรียนสามารถจำในสิ่งที่ตนเองปฏิบัติได้ และถ้ามีโอกาสก็จะนำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์นี้มาต่อยอดให้กับนักเรียนทุกระดับชั้น เพราะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับทักษะการแก้ปัญหาและทักษะชีวิตอย่างยั่งยืน”

วันศุกร์ ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563

กิจกรรมเสริมประสบการณ์ : ความปลอดภัยบนท้องถนนและสัญลักษณ์จราจร

ช่วงเวลา จุดประสงค์การเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ ประสบการณ์สำคัญ กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อ / แหล่งเรียนรู้ การประเมินการเรียนรู้
10 นาที

เพื่อให้เด็กสามารถ

1.บอกเรื่องความปลอดภัยบนท้องถนน

2.อธิบายความหมายเกี่ยวกับเครื่องหมายจราจร

3.ช่วยกันวางผังเมืองที่ปลอดภัยร่วมกัน

4. ทดลองทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้เพื่อน

5. อธิบายวิธีการเพื่อช่วยเหลือตนเองเมื่อติดอยู่ในรถ

6.ร่วมทำกิจกรรมตามฐานกับผู้อื่น

7.ปฏิบัติตนตามกฎจราจรเมื่อขับขี่ยานพาหนะความปลอดภัยในการคมนาขนส่งเป็นสิ่งที่จำเป็นและต้องใช้บริการอย่างสม่ำเสมอ และในการคมนาคมในแต่ละครั้งจะต้องปฏิบัติตามกฎจราจร รู้จักสัญลักษณ์จราจรและกฎระเบียบของการใช้ยานพาหนะอย่างเคร่งครัด เช่นการรัดเข็มขัดนิรภัย  การสวมหมวกกันน็อค เพราะหากไม่ปฏิบัติตามอาจเกิดอันตรายได้

ด้านร่างกาย

1. การเคลื่อนไหวเคลื่อนที่

ด้านอารมณ์-จิตใจ

1.การพูดสะท้อนความรู้สึกของตนเองและผู้อื่น

ด้านสังคม

1.การสนทนาข่าวและเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชีวิตประจำวัน

2.การร่วมสนทนาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

3. การเล่นและทำงานร่วมกับผู้อื่น

4.การมีส่วนร่วมในการเลือกวิธีการแก้ปัญหา

ด้านสติปัญญา

1.การคัดแยก การจัดกลุ่ม และการจำแนกสิ่งต่างๆตามลักษณะและรูปร่าง รูปทรง

2.การตั้งคำถามในเรื่องที่สนใจ

3.การพูดแสดงความคิด ความรู้สึก และความต้องการ

ขั้นนำ

1.เด็กๆ ฟังคำอธิบายเกี่ยวกับการเข้าฐานต่างๆ ในแต่ละห้อง โดยเริ่มตั้งแต่

อนุบาล 3/1 เข้าฐานที่ 1 ได้แก่ กิจกรรมเข็มขัดนิรภัย และหมวกนิรภัย

อนุบาล3/2 เข้าฐานที่2   ได้แก่กิจกรรมกฎจราจร     อนุบาล3/3 เข้าฐานที่3 ได้แก่กิจกรรมผังเมือง      อนุบาล3/4 เข้าฐานที่4 ได้แก่ กิจกรรมปฐมพยาบาล   อนุบาล3/5 เข้าฐานที่5ได้แก่ กิจกรรมการเอาตัวรอดจากการติดอยู่ในรถ     

อนุบาล3/6เข้าฐานที่6  ได้แก่กิจกรรมสอบใบขับขี่   และฐานสรุปความรู้และการนำไปใช้โดยทุกห้องทำกิจกรรมพร้อมกัน (ปั่นจักรยาน)

2. กำหนดเวลาแต่ละฐาน ฐานละ20 นาที และเวียนฐานต่อไปจนครบทุกฐานตามกำหนดเวลา

3.เด็กๆ ถามคำถามเกี่ยวกับสิ่งที่สงสัยในการเข้าฐาน

ขั้นสอน

1.เด็กๆ เข้าฐานกิจกรรมตามห้องที่กำหนดไว้ โดย

ฐานที่ 1  กิจกรรมเข็มขัดนิรภัย และหมวกนิรภัย เป็นการอธิบายและทดลองเมื่อเราขับขี่หรือต้องนั่งรถยนต์  ขี่หรือซ้อนมอเตอร์ไซค์  จักรยาน ควรที่จะสวมหมวกนิรภัยหรือหมวกกันน็อคเพื่อความปลอดภัยและถ้าไม่ปฏิบัติตามจะเกิดผลอย่างไรโดยดูจากการทดลองที่ทำร่วมกัน

ฐานที่2   กิจกรรมกฎจราจร    วิทยากรตำรวจให้ความรู้เรื่องป้ายจราจร  สัญญาณไฟจราจร  สัญญาณมือในการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจจราจร และให้เด็กๆได้ลงมือปฏิบัติจริงโดยแบ่งเด็กๆให้เป็นตำรวจจราจร เป็นผู้ขับขี่ และเป็นคนเดินข้ามทางม้าลาย

ฐานที่3   กิจกรรมผังเมือง เป็นการร่วมกันของเด็กๆ ช่วยกันสร้างผังเมืองที่มีความปลอดภัยของตนเอง  และให้เด็กๆอธิบายเหตุผลว่าทำไมจึงสร้างเมืองของกลุ่มเช่นนี้ และมีความปลอดภัยอย่างไร

ฐานที่4   กิจกรรมปฐมพยาบาล  เป็นฐานที่มีพยาบาลและผู้ช่วยพยาบาลมาเป็นวิทยากร มอบความรู้เกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้น  และเมื่อเรียนรู้เรียบร้อยแล้วให้เด็กๆ ได้ลงมือปฏิบัติจริง

ฐานที่5  กิจกรรมการเอาตัวรอดจากการติดอยู่ในรถ เด็กๆเรียนรู้อุปกรณ์ต่างๆที่อยู่ในรถ และวิธีการเอาตัวรอดเมื่อติดอยู่ในรถ ควรทำอย่างไร เป็นอันดับแรก

ฐานที่6    กิจกรรมสอบใบขับขี่ เป็นการทดสอบเรื่องสายตาว่าตาบอดสี หรือไม่โดยให้เด็กดูสีต่างๆ ในระยะใกล้ไกล และการมองสัญญาณไฟจราจร  การตอบคำถามเกี่ยวกับการขับขี่และการจราจร เมื่อผ่านการทดสอบเด็กๆจะได้รับใบขับขี่จำลองเพื่อใช้ในฐานสรุปคือการสรุปความรู้และนำไปใช้จริง

ขั้นสรุป

1.เด็กๆ สรุปความรู้ร่วมกันเกี่ยวกับฐานต่างๆ

2.เด็กๆ นำความรู้ทั้งหมดไปใช้จริง โดยการขับขี่รถจักรยานรอบโรงเรียน โดยใช้กฎจราจรที่เรียนรู้มา และการแสดงบทบาทสมมติเมื่อเกิดอุบัติเหตุ ต้องมีการปฐมพยาบาลเบื้องต้น   มีตำรวจคอยตรวจสอบความถูกต้องในการขับขี่บนท้องถนน

1. แผนผังการเข้าฐานต่างๆ

1. ตุ๊กตาไม้

2. รถคันเล็ก

3. ไข่ไก่

4. หมวกนิรภัย

5. ถ้วยพลาสติก

6. โฟม   ผ้า

 

1.บอกเรื่องความปลอดภัยบนท้องถนนได้ถูกต้อง

2.อธิบายความหมายเกี่ยวกับเครื่องหมายจราจรได้บ้าง

3.ช่วยกันวางผังเมืองที่ปลอดภัยร่วมกันได้อย่างมีเหตุผล

4. ทดลองทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้เพื่อนได้อย่างถูกวิธี

5. อธิบายวิธีการเพื่อช่วยเหลือตนเองเมื่อติดอยู่ในรถได้อย่างถูกต้อง

6.ร่วมทำกิจกรรมตามฐานกับผู้อื่นด้วยความสนุกสนาน

7.ปฏิบัติตนตามกฎจราจรเมื่อขับขี่ยานพาหนะได้อย่างถูกต้อง

ครูกรรณิการ์  สว่างประเสริฐ

หน่วยการสอนเกี่ยวกับการสร้างภูมิคุ้มกันจากเรื่องการใช้ถนนปลอดภัย

3. การประเมินผล

การประเมินผลเกี่ยวกับเรื่องจราจร ควรมีการประเมินใน 3 มิติ คือ ด้านทัศนคติ การคิด และทักษะ ดังตัวอย่างตัวชี้วัดพฤติกรรม ดังนี้

3.1 ด้านทัศนคติ

1) ความอดทนมุ่งมั่นที่จะทำงานให้สำเร็จด้วยตนเอง

2) ความเข้าใจที่ถูกต้อง ดังตัวอย่างกิจกรรมเล่นสมมติในสถานการณ์เมืองจำลองตามแต่ละบทบาทอาชีพที่ได้รับมอบหมาย

ตำรวจ หน่วยกู้ภัย นักข่าว คนเดินถนน คนขับขี่
1. ตำรวจมีหน้าที่ทำให้ทุกคนปลอดภัย
1. อ่อนโยนต่อผู้ป่วย ไม่รังเกียจ
1. เล่าข่าวตามความจริง ไม่แต่งเรื่องเอง
1. ความไม่ประมาทอย่าคิดว่าไม่เป็นไร
1. ขณะขับรถควรดูและฟังเสียงรอบตัว เพื่อจะได้ไม่เกิดอุบัติเหตุ
2. การยอมเหนื่อยเพื่อช่วยคนอื่นเป็นสิ่งที่คุ้มค่า
2. การเสียสละเพื่อช่วยคนอื่นเป็นสิ่งที่น่าภูมิใจ
2. ฟังความคิดเห็นจากทุกคน ทั้งตำรวจ คนเจ็บ โจร หน่วยกู้ภัย
2. ถ้ายกมือสูง ๆ ตอนข้ามถนน คนจะได้เห็นฉันง่ายขึ้น
2. การเคารพกฎจราจรขณะขับรถจะทำให้ทุกคนปลอดภัย
3. ฉันต้องใช้สัญญาณมือโบกรถให้ถูกวิธีเพื่อไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ
3. ดูแลคนป่วยจนสุดความสามารถ
3. พยายามติดตามข่าวจนได้รู้ความจริง
3. การรู้และปฏิบัติตามสัญลักษณ์จราจรจะทำให้ทุกคนปลอดภัย
3. ฉันชอบเป็นคนขับรถ
4. ตำรวจไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิด
4. การเป็นหมอต้องมีสติ ไม่ตกใจและรีบช่วยเหลือผู้บาดเจ็บทันที
4. การรู้ว่ามีอะไรในอันตราย ทำให้ทุกคนระวังตัวมากขึ้น
4. รู้จักสังเกตสิ่งรอบตัว เช่น ฝนตก สภาพถนน จะทำให้ไม่หกล้ม
4. ฉันจะใส่หมวกกันน็อกทุกครั้งถ้าซ้อนมอเตอร์ไซค์
5. การเป็นผู้ร้ายเป็นสิ่งไม่ดี
5. โตขึ้นฉันอยากเป็นพยาบาล/ หมอ/ หน่วยกู้ภัย
5. ถ้าใส่หมวกกันน็อกจะทำให้หัวปลอดภัย
5. ฉันจะคาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งที่นั่งรถ
6. โตขึ้นฉันอยากเป็นตำรวจ
6. ถ้าคาดเข็มขัดนิรภัยจะทำให้ปลอดภัย
6. ถ้าเห็นคนกำลังจะข้ามถนน ฉันจะชะลอรถ เพื่อจะได้ไม่เกิดอุบัติเหตุ
7. โตขึ้นฉันอยากเป็นนักข่าว

3.2 ด้านการคิด ประกอบด้วยตัวชี้วัด ดังนี้

1) การคิดสร้างสิ่งใหม่ ๆ เช่น การตกแต่งรถตามจินตนาการในกิจกรรมตกแต่งรถ

2) การคิดอย่างมีเหตุและผลเพื่อแก้ปัญหาในกิจกรรมเล่นสมมติในสถานการณ์เมืองจำลองตามแต่ละบทบาทอาชีพที่ได้รับมอบหมาย

ตำรวจ หน่วยกู้ภัย นักข่าว คนเดินถนน คนขับขี่
1. ถ้ารู้ว่ามีที่อันตรายจะได้เตือนคนอื่นได้
1. ถ้ารู้วิธีปฐมพยาบาลเบื้องต้นที่ถูกต้องจะทำให้สามารถช่วยคนอื่นได้
1. ถ้าให้ข่าวที่ถูกต้องจะช่วยให้คนอื่นได้เรียนรู้และไม่ทำผิดซ้ำ
1. เดินดูทาง ไม่เล่นมือถือ จะได้ไม่เกิดอุบัติเหตุ
1. ถ้าระวังตัวตลอดเวลาจะปลอดภัย
2. การเคารพกฎจราจรจะทำให้ทุกคนปลอดภัย
2. แม้เป็นเด็กก็สามารถช่วยคนอื่นได้ด้วยวิธีง่าย ๆ เช่น ขอความช่วยเหลือจากคนอื่นเมื่อเห็นคนบาดเจ็บ
2. การพูดความจริงจากสิ่งที่เกิดขึ้นจริง ดีกว่าพูดจากความคิดของเราคนเดียว
2. ถ้าทำตามกฎจราจรจะปลอดภัย
2. ถ้าขับรถตามกฎจราจรจะปลอดภัย
3. ถ้าสังเกตพื้นถนนว่าเป็นหลุม บ่อ ขรุขระจะได้ไม่หกล้ม
3. ถ้าสังเกตพื้นถนนว่าเป็นหลุม บ่อ ขรุขระจะทำให้ไม่เกิดอุบัติเหตุ
4. เวลาฝนตกต้องระวังมากขึ้นเพราะ ถนนลื่น

3.3 ด้านทักษะ

1) การใช้ทักษะในกิจกรรมถ้ำจราจร

(1) เคลื่อนตัวได้คล่องแคล่ว ไม่ชนกับสิ่งกีดขวาง

(2) รู้วิธีหาทางเข้าออกจากถ้ำในรูปแบบต่าง ๆ

(3) เคลื่อนไปตามทิศทางของสัญลักษณ์จราจรที่แอบอยู่ในถ้ำได้ถูกต้อง

(4) วาดรูปสัญลักษณ์ที่เห็นบนแผ่นแมจิกไลต์ได้

(5) วาดแผนที่เส้นทางเดินในถ้ำได้

2) การใช้ทักษะในกิจกรรมตกแต่งรถ

(1) การประสานสัมพันธ์การใช้มือและตาในการทำงานศิลปะ

(2) เล่าเรื่องเกี่ยวกับรถปลอดภัย

3) การใช้ทักษะในกิจกรรมเล่นสมมติในสถานการณ์จำลอง

ตำรวจ หน่วยกู้ภัย นักข่าว คนเดินถนน คนขับขี่
1. วาดแผนที่กำหนดจุดเสี่ยง จุดปลอดภัยจากการลงสำรวจ
1. รู้วิธีสำรวจอาการเบื้องต้นของผู้บาดเจ็บ เช่น คนเจ็บสลบหรือรู้ตัว
1. รู้วิธีสำรวจอาการเบื้องต้นของผู้บาดเจ็บ เช่น คนเจ็บสลบหรือรู้ตัว
1. รู้จักความหมายสัญลักษณ์จราจรที่แสดงถึงความปลอดภัย
1. ตรวจสภาพที่นั่งรถ ล้อรถ เบรกมือว่าใช้งานได้จริง
2. การเคารพกฎจราจรจะทำให้ทุกคนปลอดภัย
2. รู้วิธีปฐมพยาบาลเบื้องต้นจากบัตรภาพ
2. แสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผลกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
2. รู้วิธีการข้ามถนน เช่น หยุด ยก ดู ฟัง คิด
2. รู้วิธีการบีบแตรรถให้เกิดเสียง เพื่อขอความช่วยเหลือถ้าติดรถตู้
3. สังเกตสาเหตุว่ามีเรื่องใด ที่ใดที่เป็นอันตราย เช่น คนขับรถเร็วอาจชนคนอื่น
3. รู้วิธีปลอบโยนและสัมผัสคนเจ็บไม่ให้กังวลอย่างอ่อนโยน
3. พูดความจริงโดยไม่ใส่ความคิดเห็น
3. ข้ามถนนตามสัญญาณไฟจราจร
3. ปลุกเพื่อนถ้าเห็นหลับในรถตู้
4. ใช้สัญญาณมือโบกรถให้คนข้ามถนนตามกฎจราจร
4. รู้วิธีขอความช่วยเหลือจากผู้อื่น เช่น โทรบอก 1669
4. ใช้ภาษาสุภาพ
4. ข้ามถนนตามสัญญานนกหวีดและการโบกรถของตำรวจ
4. รู้วิธีการใส่หมวกกันน็อก
5. เป่านกหวีดให้สัญญาณรถหยุด/ไป
5. แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ เช่น บอกให้ผู้ป่วยมีสติ ไม่ตกใจเกินไป
5. วางแผนหาแหล่งต้นตอของผู้ร้าย
5. รู้วิธีการเดินข้ามถนน เช่น จับมือกัน ไม่เดินห่างผู้ใหญ่
5. รู้วิธีการจับคนข้างหน้าเวลาซ้อนรถจักรยาน/ มอเตอร์ไซค์
6. รู้ว่าระยะห่างเท่าไรจึงจะปลอดภัย เมื่อไรควรให้รถหยุด
6. รู้ว่าอันตรายคืออะไรจากการดูบัตรภาพ
6. รู้ว่าไม่ควรเข้าใกล้รถที่กำลังวิ่ง
6. รู้ว่าเมื่อนั่งในรถควรนั่งนิ่ง ๆ ไม่ลุกขึ้นยืน
7. จับโจรและแจ้งสิทธิ์
7. ลำดับวิธีการแก้ปัญหาเหตุการณ์ในบัตรภาพ
7. ใช้ทางม้าลาย
7. รู้เสียงสัญญาณนกหวีด
8. แก้ปัญหาเมื่อเกิดอุบัติเหตุ เช่น กันคนมุง
8. รู้ว่าจะมีอันตรายเกิดขึ้นจากการสังเกต
8. มองสิ่งรอบตัวเมื่อเดินข้างถนน
8. รู้สีสัญญาณไฟจราจร
9. แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ทันทีโดยไม่ยืนตะลึง
9. แก้ปัญหาเฉพาะหน้าโดยไม่ตกใจ
9. ฟังสิ่งรอบตัวเมื่อเดินข้างถนน
9. รู้สัญญาณมือของตำรวจ
10. แก้ปัญหาเฉพาะหน้าโดยไม่ตกใจ
10. รู้ระยะปลอดภัย เช่น ชะลอเมื่อถึงทางม้าลาย หรือหยุดในระยะห่างจากคนเดินถนน