โครงการอารักข์ใช้ชุดสื่อกิจกรรมในรูปแบบของการบูรณาการกับหน่วย ดังนี้

1. การจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับมาตรฐานของตัวบ่งชี้ในหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย

การบูรณาการกับหน่วยการเรียนตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 2560 สำหรับเด็กอายุ 3-6 ปี พบว่า สามารถบูรณาการกับหน่วยตัวฉัน หน่วยสิ่งต่างๆ ใกล้ตัว และบุคคลและสถานที่แวดล้อม สอดรับกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยในด้านพัฒนาการด้านร่างกาย (มาตรฐานที่ 2 ด้านอารมณ์และจิตใจ (มาตรฐานที่ 3/ 5 ด้านสังคม (มาตรฐานที่ 6 /8 และด้านสติปัญญา (มาตรฐานที่ 10 / 11) ดังนี้

มาตรฐานของตัวบ่งชี้ในหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ปี 2560 ของแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม มาตราฐานของตัวบ่งชี้ในหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
มนุษย์ไม้บล็อก Human block
 1. มาตรฐานที่ 5 มีคุณธรรม จริยธรรมและมีจิตใจที่ดีงาม

  ข้อ 5.4 มีความรับผิดชอบ

     อายุ 3-4 ปี ทำงานที่ได้รับมอบหมายจนสำเร็จเมื่อมีผู้ช่วยเหลือ

     อายุ 4-5 ปี ทำงานที่ได้รับมอบหมายจนสำเร็จเมื่อมีผู้ชี้แนะ

     อายุ 5-6 ปี ทำงานที่ได้รับมอบหมายจนสำเร็จได้ด้วยตนเอง


  มาตรฐานที่ 10 มีความสามารถในการคิดที่เป็นพื้นฐานในการเรียนรู้

  ข้อ 10.1 มีความสามารถในการคิดรวบยอด

     อายุ 3-4 ปี บอกลักษณะของสิ่งต่างๆ จากการสังเกตโดยใช้ประสาทสัมผัส

     อายุ 4-5 ปี บอกลักษณะและส่วนประกอบของสิ่งต่างๆ จากการสังเกตโดยใช้ประสาทสัมผัส

      อายุ 5-6 ปี บอกลักษณะส่วนประกอบและการเปลี่ยนแปลงหรือความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ จากการสังเกตโดยใช้ประสาทสัมผัส

มุมปลอดภัย (บ้าน โรงเรียน ตำรวจ โรงพยาบาล)
 1. มาตรฐานที่ 5 มีคุณธรรม จริยธรรมและมีจิตใจที่ดีงาม

  ข้อ 5.4 มีความรับผิดชอบ

     อายุ 3-4 ปี ทำงานที่ได้รับมอบหมายจนสำเร็จเมื่อมีผู้ช่วยเหลือ

     อายุ 4-5 ปี ทำงานที่ได้รับมอบหมายจนสำเร็จเมื่อมีผู้ชี้แนะ

     อายุ 5-6 ปี ทำงานที่ได้รับมอบหมายจนสำเร็จได้ด้วยตนเอง


  มาตรฐานที่ 6 มีทักษะชีวิตและปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

  ข้อ 6.2 มีวินัยในตนเอง

      อายุ 3-4  ปี เก็บของเล่นของใช้เข้าที่เมื่อมีผู้ชี้แนะ

      อายุ 4-5 ปี เก็บของเล่นของใช้เข้าที่ด้วยตนเอง

      อายุ 5-6 ปี เก็บของเล่นของใช้เข้าที่อย่างเรียบร้อยด้วยตนเอง


  มาตรฐานที่ 8 อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขและปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

  ข้อ 8.1 ยอมรับความเหมือนและความแตกต่างระหว่างบุคคล

       อายุ 3-4 ปี เล่นและทำกิจกรรมร่วมกับเด็กที่แตกต่างไปจากตน

       อายุ 4-5 ปี เล่นและทำกิจกรรมร่วมกับเด็กที่แตกต่างไปจากตน

       อายุ 5-6 ปี  เล่นและทำกิจกรรมร่วมกับเด็กที่แตกต่างไปจากตน

  ข้อ 8.2 มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น

       อายุ 3-4 ปี เล่นร่วมกับเพื่อน

       อายุ 4-5 ปี เล่นหรือทำงานร่วมกับเพื่อนเป็นกลุ่ม

       อายุ 5-6 ปี  เล่นหรือทำงานร่วมกับเพื่อนอย่างมีเป้าหมาย

  ข้อ 8.3 ปฏิบัติตนเบื้องต้นในการเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม

        อายุ 3-4 ปี ปฏิบัติตามข้อตกลงเมื่อมีผู้ชี้แนะ  ยอมรับประนีประนอมแก้ไขปัญหาเมื่อมีผู้ชี้แนะ

       อายุ 4-5 ปี มีส่วนร่วมสร้างข้อตกลงและปฏิบัติตามข้อตกลงเมื่อมีผู้ชี้แนะ ประนีประนอมแก้ไขปัญหาโดยปราศจากการใช้ความรุนแรงเมื่อมีผู้ชี้แนะ

       อายุ 5-6 ปี  มีส่วนร่วมสร้างข้อตกลงและปฏิบัติตามข้อตกลงด้วยตนเอง ประนีประนอมแก้ไขปัญหาโดยปราศจากความรุนแรงด้วยตนเอง


  มาตรฐานที่ 10 มีความสามารถในการคิดที่เป็นพื้นฐานในการเรียนรู้

  ข้อ 10.1 มีความสามารถในการคิดรวบยอด

     อายุ 3-4 ปี บอกลักษณะของสิ่งต่างๆ จากการสังเกตโดยใช้ประสาทสัมผัส จับคู่หรือเปรียบเทียบสิ่งต่าง ๆ โดยใช้ลักษณะหรือหน้าที่การใช้งานเพียงลักษณะเดียว

     อายุ 4-5 ปี บอกลักษณะและส่วนประกอบของสิ่งต่าง ๆ จากการสังเกตโดยใช้ประสาทสัมผัส จับคู่และเปรียบเทียบความแตกต่างหรือความเหมือนของสิ่งต่างๆ โดยใช้ลักษณะที่สังเกตพบเพียงลักษณะเดียว 

      อายุ 5-6 ปี บอกลักษณะส่วนประกอบและการเปลี่ยนแปลงหรือความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ จากการสังเกตโดยใช้ประสาทสัมผัส จับคู่และเปรียบเทียบความแตกต่างหรือความเหมือนของสิ่งต่า งๆ โดยใช้ลักษณะที่สังเกตสองลักษณะ

  ข้อ 10.2 มีความสามารถในการคิดเชิงเหตุผล

     อายุ 3-4 ปี ระบุผลที่เกิดขึ้นในเหตุการณ์หรือการกระทำเมื่อมีผู้ชี้แนะ คาดเดาหรือคาดคะเนสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้น

     อายุ 4-5 ปี ระบุสาเหตุหรือผลที่เกิดขึ้นในเหตุการณ์หรือการกระทำเมื่อมีผู้ชี้แนะ คาดเดาหรือคาดคะเนสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้น หรือมีส่วนในการลงความเห็นจากข้อมูล

     อายุ 5-6 ปี อธิบายเชื่อมโยงสาเหตุและผลที่เกิดขึ้นในเหตุการณ์ที่กระทำด้วยตนเอง คาดคะเนสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้น และมีส่วนร่วมในการลงความเห็นจากข้อมูลอย่างมีเหตุผล

  ข้อ 10.3 มีความสามารถในการคิดแก้ปัญหาและตัดสินใจ 

     อายุ 3-4 ปี ตัดสินใจในเรื่องง่าย ๆ แก้ปัญหาโดยลองผิดลองถูก

     อายุ 4-5 ปี ตัดสินใจเรื่องง่าย ๆ และเริ่มเรียนรู้ผลที่เกิดขึ้น ระบุปัญหาและแก้ปัญหาโดยลองผิดลองถูก

     อายุ 5-6 ปี ตัดสินใจเรื่องง่าย ๆ และเริ่มเรียนรู้ผลที่เกิดขึ้น ระบุปัญหา สร้างทางเลือกและเลือกวิธีแก้ปัญหา

มุมทำขนม Choc Ball

มาตรฐานที่ 5 มีคุณธรรม จริยธรรมและมีจิตใจที่ดีงาม

ข้อ 5.4 มีความรับผิดชอบ

   อายุ 3-4 ปี ทำงานที่ได้รับมอบหมายจนสำเร็จเมื่อมีผู้ช่วยเหลือ

   อายุ 4-5 ปี ทำงานที่ได้รับมอบหมายจนสำเร็จเมื่อมีผู้ชี้แนะ

   อายุ 5-6 ปี ทำงานที่ได้รับมอบหมายจนสำเร็จได้ด้วยตนเอง

 

มาตรฐานที่ 10 มีความสามารถในการคิดที่เป็นพื้นฐานในการเรียนรู้

ข้อ 10.1 มีความสามารถในการคิดรวบยอด

   อายุ 3-4 ปี บอกลักษณะของสิ่งต่างๆ จากการสังเกตโดยใช้ประสาทสัมผัส

   อายุ 4-5 ปี บอกลักษณะและส่วนประกอบของสิ่งต่างๆ จากการสังเกตโดยใช้ประสาทสัมผัส

    อายุ 5-6 ปี บอกลักษณะส่วนประกอบและการเปลี่ยนแปลงหรือความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ จากการสังเกตโดยใช้ประสาทสัมผัส

 

มาตรฐานที่ 11 มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์

ข้อ 11.1 ทำงานศิลปะตามจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์

   อายุ 3-4 ปี สร้างผลงานศิลปะเพื่อสื่อสารความคิด ความรู้สึกของตนเอง

   อายุ 4-5 ปี สร้างผลงานศิลปะ เพื่อสื่อสารความคิด ความรู้สึกของตนเอง โดยมีการดัดแปลงและแปลกใหม่จากเดิม หรือมีรายละเอียดเพิ่มขึ้น

   อายุ 5-6 ปี สร้างผลงานศิลปะเพื่อสื่อสารความคิด ความรู้สึกของตนเอง โดยมีการดัดแปลงแปลกใหม่จากเดิม และมีรายละเอียดเพิ่มขึ้น

วาดรูปด้วยเท้า

มาตรฐานที่ 2 กล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนื้อเล็กแข็งแรง ใช้ได้อย่างคล่องแคล่ว

ข้อ 2.2 ใช้มือ-ตาประสานสัมพันธ์กัน

   อายุ 3-4 ปี เขียนรูปวงกลมตามแบบได้

   อายุ 4-5 ปี เขียนรูปสี่เหลี่ยมตามแบบได้อย่างมีมุมชัดเจน

   อายุ 5-6 ปี เขียนรูปสามเหลี่ยมตามแบบได้อย่างมีมุมชัดเจน

 

มาตรรฐานที่ 5 มีคุณธรรม จริยธรรมและมีจิตใจที่ดีงาม

ข้อ 5.4 มีความรับผิดชอบ

   อายุ 3-4 ปี ทำงานที่ได้รับมอบหมายจนสำเร็จเมื่อมีผู้ช่วยเหลือ

   อายุ 4-5 ปี ทำงานที่ได้รับมอบหมายจนสำเร็จเมื่อมีผู้ชี้แนะ

   อายุ 5-6 ปี ทำงานที่ได้รับมอบหมายจนสำเร็จได้ด้วยตนเอง

ฟองสบู่ยักษ์

มาตรฐานที่ 2 กล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนื้อเล็กแข็งแรง ใช้ได้อย่างคล่องแคล่ว

ข้อ 2.1

   อายุ 3-4 ปี เดินตามแนวที่กำหนดได้

   อายุ 4-5 ปี เดินต่อเท้าไปข้างหน้าเป็นเส้นตรงได้โดยไม่ต้องกางแขน

   อายุ 5-6 ปี  เดินต่อเท้าถอยหลังเป็นเส้นตรงได้โดยไม่ต้องกางแขน

   

มาตรฐานที่ 5 มีคุณธรรม จริยธรรมและมีจิตใจที่ดีงาม

ข้อ 5.4 มีความรับผิดชอบ

   อายุ 3-4 ปี ทำงานที่ได้รับมอบหมายจนสำเร็จเมื่อมีผู้ช่วยเหลือ

   อายุ 4-5 ปี ทำงานที่ได้รับมอบหมายจนสำเร็จเมื่อมีผู้ชี้แนะ

   อายุ 5-6 ปี ทำงานที่ได้รับมอบหมายจนสำเร็จได้ด้วยตนเอง

การออกแบบการนำเสนองานผ่าน ละคร นิทาน

มาตรรฐานที่ 5 มีคุณธรรม จริยธรรมและมีจิตใจที่ดีงาม

ข้อ 5.4 มีความรับผิดชอบ

   อายุ 3-4 ปี ทำงานที่ได้รับมอบหมายจนสำเร็จเมื่อมีผู้ช่วยเหลือ

   อายุ 4-5 ปี ทำงานที่ได้รับมอบหมายจนสำเร็จเมื่อมีผู้ชี้แนะ

   อายุ 5-6 ปี ทำงานที่ได้รับมอบหมายจนสำเร็จได้ด้วยตนเอง

 

มาตรฐานที่ 8 อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขและปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

ข้อ 8.1 ยอมรับความเหมือนและความแตกต่างระหว่างบุคคล

   อายุ 3-4 ปี  เล่นและทำกิจกรรมร่วมกับเด็กที่แตกต่างไปจากตน

   อายุ 4-5 ปี  เล่นและทำกิจกรรมร่วมกับเด็กที่แตกต่างไปจากตน

   อายุ 5-6 ปี  เล่นและทำกิจกรรมร่วมกับเด็กที่แตกต่างไปจากตน

ข้อ 8.2 มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น

   อายุ 3-4 ปี  เล่นร่วมกับเพื่อน 

   อายุ 4-5 ปี  เล่นหรือทักทายร่วมกับเพื่อนเป็นกลุ่ม

   อายุ 5-6 ปี  เล่นหรือทำงานร่วมกับเพื่อนอย่างมีเป้าหมาย

ข้อ 8.3 ปฏิบัติตนเบื้องต้นในการเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม

      อายุ 3-4 ปี ปฏิบัติตามข้อตกลงเมื่อมีผู้ชี้แนะ  ยอมรับประนีประนอมแก้ไขปัญหาเมื่อมีผู้ชี้แนะ

     อายุ 4-5 ปี มีส่วนร่วมสร้างข้อตกลงและปฏิบัติตามข้อตกลงเมื่อมีผู้ชี้แนะ ประนีประนอมแก้ไขปัญหาโดยปราศจากการใช้ความรุนแรงเมื่อมีผู้ชี้แนะ

     อายุ 5-6 ปี  มีส่วนร่วมสร้างข้อตกลงและปฏิบัติตามข้อตกลงด้วยตนเอง ประนีประนอมแก้ไขปัญหาโดยปราศจากความรุนแรงด้วยตนเอง

การปฏิเสธปีศาจไม่เล่นพนัน

มาตรฐานที่ 3 มีสุขภาพจิตดีและมีความสุข

ข้อ 3.1 การแสดงออกทางอารมณ์ได้อย่างเหมาะสม

    อายุ 3-4 ปี แสดงอารมณ์ความรู้สึกได้เหมาะสมกับบางสถานการณ์

    อายุ 4-5 ปี  แสดงอารมณ์ความรู้สึกได้เหมาะสมได้ตามสถานการณ์

    อายุ 5-6 ปี  แสดงอารมณ์ความรู้สึกได้สอดคล้องกับสถานการณ์อย่างเหมาะสม

ข้อ 3.2 มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเองและผู้อื่น

    อายุ 3-4 ปี กล้าพูดกล้าแสดงออก

    อายุ 4-5 ปี  กล้าพูดกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสมบางสถานการณ์

    อายุ 5-6 ปี  กล้าพูดกล้าแสดงออกตามสถานการณ์

มาตรฐานที่ 6 มีทักษะชีวิตและปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ข้อ 6.2 ประหยัดและพอเพียง

   อายุ 3-4 ปี ใช้สิ่งของเครื่องใช้อย่างประหยัดและพอเพียงเมื่อมีผู้ชี้แนะ

   อายุ 4-5 ปี  ใช้สิ่งของเครื่องใช้อย่างประหยัดและพอเพียงเมื่อมีผู้ชี้แนะ

   อายุ 5-6 ปี ใช้สิ่งของเครื่องใช้อย่างประหยัดและพอเพียงด้วยตนเอง

 

มาตรฐานที่ 8 อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขและปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

ข้อ 8.1 ยอมรับความเหมือนและความแตกต่างระหว่างบุคคล

   อายุ 3-4 ปี  เล่นและทำกิจกรรมร่วมกับเด็กที่แตกต่างไปจากตน

   อายุ 4-5 ปี  เล่นและทำกิจกรรมร่วมกับเด็กที่แตกต่างไปจากตน

   อายุ 5-6 ปี  เล่นและทำกิจกรรมร่วมกับเด็กที่แตกต่างไปจากตน

ข้อ 8.2 มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น

   อายุ 3-4 ปี  เล่นร่วมกับเพื่อน 

   อายุ 4-5 ปี  เล่นหรือทักทายร่วมกับเพื่อนเป็นกลุ่ม

   อายุ 5-6 ปี  เล่นหรือทำงานร่วมกับเพื่อนอย่างมีเป้าหมาย

ข้อ 8.3 ปฏิบัติตนเบื้องต้นในการเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม

      อายุ 3-4 ปี ปฏิบัติตามข้อตกลงเมื่อมีผู้ชี้แนะ  ยอมรับประนีประนอมแก้ไขปัญหาเมื่อมีผู้ชี้แนะ

     อายุ 4-5 ปี มีส่วนร่วมสร้างข้อตกลงและปฏิบัติตามข้อตกลงเมื่อมีผู้ชี้แนะ ประนีประนอมแก้ไขปัญหาโดยปราศจากการใช้ความรุนแรงเมื่อมีผู้ชี้แนะ

     อายุ 5-6 ปี  มีส่วนร่วมสร้างข้อตกลงและปฏิบัติตามข้อตกลงด้วยตนเอง ประนีประนอมแก้ไขปัญหาโดยปราศจากความรุนแรงด้วยตนเอง

 

มาตรฐานที่ 9 ใช้ภาษาสื่อสารได้เหมาะสมกับวัย

ข้อที่ 9.1 สนทนาโต้ตอบเล่าเรื่องให้ผู้อื่นเข้าใจ

    อายุ 3-4 ปี ฟังผู้อื่นพูดจนจบและพูดโต้ตอบเกี่ยวกับเรื่องที่ฟัง เล่าเรื่องด้วยประโยคสั้น ๆ

    อายุ 4-5 ปี ฟังผู้อื่นพูดจนจบและสนทนาโต้ตอบสอดคล้องกับเรื่องที่ฟัง

    อายุ 5-6 ปี ฟังผู้อื่นพูดจนจบและสนทนาโต้ตอบอย่างต่อเนื่องเชื่อมโยงกับเรื่องที่ฟัง

การเล่นเป็นคุณหมอ

มาตรฐานที่ 1 ร่างกายเจริญเติบโตตามวัยและมีสุขนิสัยที่ดี

ข้อ 1.3 รักษาความปลอดภัยของตนเองและผู้อื่น 

   อายุ 3-4 ปี เล่นและทำกิจกรรมอย่างปลอดภัยเมื่อมีผู้ชี้แนะ

   อายุ 4-5 ปี เล่นและทำกิจกรรมอย่างปลอดภัยด้วยตนเอง

   อายุ 5-6 ปี ทำกิจกรรมและปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างปลอดภัย

 

มาตรฐานที่ 3 มีสุขภาพจิตดีและมีความสุข

ข้อ 3.1 การแสดงออกทางอารมณ์ได้อย่างเหมาะสม

    อายุ 3-4 ปี แสดงอารมณ์ความรู้สึกได้เหมาะสมกับบางสถานการณ์

    อายุ 4-5 ปี  แสดงอารมณ์ความรู้สึกได้เหมาะสมได้ตามสถานการณ์

    อายุ 5-6 ปี  แสดงอารมณ์ความรู้สึกได้สอดคล้องกับสถานการณ์อย่างเหมาะสม

 

ข้อ 3.2 มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเองและผู้อื่น

    อายุ 3-4 ปี กล้าพูดกล้าแสดงออก

    อายุ 4-5 ปี  กล้าพูดกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสมบางสถานการณ์

    อายุ 5-6 ปี  กล้าพูดกล้าแสดงออกตามสถานการณ์มาตรฐานที่ 5 มีคุณธรรม จริยธรรมและมีจิตใจที่ดีงาม

ข้อ 5.2 มีความเมตตา กรุณา มีน้ำใจและช่วยเหลือแบ่งปัน

    อายุ 3-4 ปี แสดงความรักเพื่อน และมีเมตตาสัตว์เลี้ยง

                    แบ่งปันผู้อื่นได้เมื่อมีผู้ชี้แนะ

    อายุ 4-5 ปี แสดงความรักเพื่อน และมีเมตตาสัตว์เลี้ยง

                    ช่วยเหลือและแบ่งปันผู้อื่นได้เมื่อมีผู้ชี้แนะ

    อายุ 5-6 ปี แสดงความรักเพื่อน และมีเมตตาสัตว์เลี้ยง

                     ช่วยเหลือและแบ่งปันผู้อื่นได้ด้วยตนเอง

ข้อ 5.3 มีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น

    อายุ 3-4 ปี แสดงสีหน้าหรือท่าทางรับรู้ความรู้สึกผู้อื่น

    อายุ 4-5 ปี แสดงสีหน้าหรือท่าทางรับรู้ความรู้สึกผู้อื่น

    อายุ 5-6 ปี แสดงสีหน้าและท่าทางรับรู้ความรู้สึกผู้อื่นอย่างสอดคล้องกับสถานการณ์

 

ข้อ 5.4 มีความรับผิดชอบ

   อายุ 3-4 ปี ทำงานที่ได้รับมอบหมายจนสำเร็จเมื่อมีผู้ช่วยเหลือ

   อายุ 4-5 ปี ทำงานที่ได้รับมอบหมายจนสำเร็จเมื่อมีผู้ชี้แนะ

   อายุ 5-6 ปี ทำงานที่ได้รับมอบหมายจนสำเร็จได้ด้วยตนเองมาตรฐานที่ 8 อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขและปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

ข้อ 8.1 ยอมรับความเหมือนและความแตกต่างระหว่างบุคคล

  อายุ 3-4 ปี  เล่นและทำกิจกรรมร่วมกับเด็กที่แตกต่างไปจากตน

   อายุ 4-5 ปี  เล่นและทำกิจกรรมร่วมกับเด็กที่แตกต่างไปจากตน

   อายุ 5-6 ปี  เล่นและทำกิจกรรมร่วมกับเด็กที่แตกต่างไปจากตน

 

ข้อ 8.2 มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น

   อายุ 3-4 ปี  เล่นร่วมกับเพื่อน 

   อายุ 4-5 ปี  เล่นหรือทักทายร่วมกับเพื่อนเป็นกลุ่ม

   อายุ 5-6 ปี  เล่นหรือทำงานร่วมกับเพื่อนอย่างมีเป้าหมาย

 

ข้อ 8.3 ปฏิบัติตนเบื้องต้นในการเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม

      อายุ 3-4 ปี ปฏิบัติตามข้อตกลงเมื่อมีผู้ชี้แนะ  ยอมรับประนีประนอมแก้ไขปัญหาเมื่อมีผู้ชี้แนะ

     อายุ 4-5 ปี มีส่วนร่วมสร้างข้อตกลงและปฏิบัติตามข้อตกลงเมื่อมีผู้ชี้แนะ ประนีประนอมแก้ไขปัญหาโดยปราศจากการใช้ความรุนแรงเมื่อมีผู้ชี้แนะ

     อายุ 5-6 ปี  มีส่วนร่วมสร้างข้อตกลงและปฏิบัติตามข้อตกลงด้วยตนเอง ประนีประนอมแก้ไขปัญหาโดยปราศจากความรุนแรงด้วยตนเอง

2. การบูรณาการกับสาระที่ควรรู้

สาระที่ควรรู้ในหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ประกอบด้วย 4 สาระ คือ เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลสำคัญและสถานที่แวดล้อมเด็ก ธรรมชาติรอบตัว และ สิ่งต่าง ๆ รอบตัวเด็ก จากการลงพื้นที่พัฒนาชุดสื่อกิจกรรมกับโรงเรียนต่าง ๆ ได้แนวคิดในการบูรณาการกับการสะที่ควรรู้ ดังนี้

2.1 เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก สามารถนำชุดสื่อกิจกรรมใช้ในการสอนเชื่อมโยงกับหน่วย ภัยใกล้ตัว การกำกับตนเอง การตระหนักรู้เกี่ยวกับตนเอง การสะท้อนการรับรู้อารมณ์และความรู้สึกของตนเองและผู้อื่น การแสดงออกทางอารมณ์ด้วยความรู้สึกอย่างเหมาะสม 

2.2 เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็ก สามารถนำชุดสื่อกิจกรรมใช้ในการสอนเชื่อมโยงกับหน่วย บุคคลต่าง ๆ ในชุมชนที่อาจนำมาซึ่งภัยใกล้ตัว

2.3 สิ่งต่าง ๆ รอบตัวเด็ก สามารถนำชุดสื่อกิจกรรมใช้ในการสอนเชื่อมโยงกับหน่วย การใช้ภาษาเพื่อตอบปฏิเสธคนที่อาจเป็นภัยกับเด็ก 

คณะทำงานได้ออกแบบหน่วยการเรียนที่สามารถเรื่องโยงกับเรื่องการสร้างภูมิคุ้มกันเกี่ยวกับเรื่องพนันสำหรับเด็กวัยอนุบาล ครอบคลุมสาระต่าง ๆ ได้ดังนี้

หน่วยการสอนเกี่ยวกับการสร้างภูมิคุ้มกันจากเรื่องพนัน

3. การประเมินผล

การประเมินผลเกี่ยวกับเรื่องพนัน ควรมีการประเมินใน 3 มิติ คือ ด้านทัศนคติ การคิด และทักษะ ดังตัวอย่างตัวชี้วัดพฤติกรรม ดังนี้

3.1 ด้านทัศนคติ ประกอบด้วยตัวชี้วัด ดังนี้

1) การรู้จักพอแม้เกมนั้นจะน่าสนุก

2) การคิดว่าเงินมีค่า จึงไม่นำเงินที่มีอยู่ไปเล่นเกมเสียเงิน

3) การรู้ว่าการพนันเป็นสิ่งไม่ดี เพราะมีแต่เสียเงินมากกว่าได้เงิน

3.2 ด้านการคิด ประกอบด้วยตัวชี้วัด ดังนี้

1) การรู้จักวางแผนการเงิน ไม่ใช้เงินกับสิ่งที่ไม่ดี เช่น เล่นการพนัน

2) การรู้จักระวัง ยั้งคิดเมื่อมีคนที่มาชวนเล่นเกมการพนัน

3.3 ด้านทักษะการแก้ปัญหา

1) การรู้วิธีการปฏิเสธเมื่อมีคนมาชวนเล่นเกมเสียเงิน

2) การรู้วิธีการขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ เมื่อมีคนมาชวนให้เล่นเกมเสียเงิน

3) การสอนคนอื่นให้เห็นโทษของการเล่นเกมเสียเงิน