การพัฒนารูปแบบของชุดสื่อกิจกรรมเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันจากการพนันมีเป้าหมายหลักใน 3 มิติ คือ มิติด้านทัศนคติ การคิดและทักษะ ผ่านการใช้ยุทธศาสตร์น้ำดีไล่น้ำเสีย คือการสร้างการรู้จักพอ การเป็นผู้ให้ และการวางแผนเพื่อกำกับตนเอง ผ่านการคิดอย่างมีเหตุและผลดังนี้

กิจกรรมสร้างภูมิคุ้มกันจากการพนันที่ทางโครงการจัดทำสำหรับเด็กวัยอนุบาล ได้แก่

  1. มนุษย์ไม้บล็อก (Human Blocks)
  2. วาดรูปด้วยเท้า
  3. ฟองสบู่ยักษ์
  4. ทำขนม Choc Ball
  5. มุมปลอดภัย
  6. การปฏิเสธไม่เล่นการพนัน
  7. การเล่นเป็นคุณหมอ

รายละเอียดของแต่ละกิจกรรมสามารถดูเพิ่มเติมได้ใน “ชุดสื่อกิจกรรม : กิจกรรมสร้างภูมิคุ้มกันจากภัยการพนัน”