1. การจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับมาตรฐานของตัวบ่งชี้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน

การบูรณาการกับหน่วยการเรียนตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ดังนี้

มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ และกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ของแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด
มุมทำขนม Choc Ball
 1. ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

       สาระที่ 1 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ: มาตรฐาน ว 1.2

  ระบุสารอาหารและบอกประโยชน์ของ สารอาหารแต่ละประเภทจากอาหารที่ตนเอง รับประทาน 

  ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

        สาระที่ 1 ทัศนศิลป์

  มาตรฐาน ศ 1.1 อธิบายเกี่ยวกับรูปร่าง ลักษณะและขนาดของสิ่งต่างๆ รอบตัวในธรรมชาติและสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น

                           มีทักษะพื้นฐานในการใช้วัสดุอุปกรณ์สร้างงานทัศนศิลป์ 

                           ระบุสิ่งที่ชื่นชมและสิ่งที่ควรปรับปรุงในงานทัศนศิลป์ของตนเอง

ฟองสบู่ยักษ์
 1. ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พละศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

  สาระที่ 3 การเคลื่อนไหว การออกกำลังกาย การเล่นเกม กีฬาไทยและกีฬาสากล

  มาตรฐาน พ 3.1 เคลื่อนไหวร่างกายขณะอยู่กับที่ เคลื่อนที่และใช้อุปกรณ์ประกอบ

                            ควบคุมการเคลื่อนไหวร่างกายขณะอยุ่กับที่ เคลื่อนที่และใช้อุปกรณ์ประกอบ

                            ควบคุมการเคลื่อนไหวร่างกายขณะอยู่กับที่ เคลื่อนที่และใช้อุปกรณ์ประกอบอย่างมีทิศทาง

                             การเคลื่อนไหวร่างกายแบบบังคับทิศทางในการเล่นเกมเบ็ดเตล็ด

การออกแบบการนำเสนองานผ่าน ละคร นิทาน

ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

     สาระที่ 1 นาฏศิลป์

มาตรฐาน ศ 1.1 วาดภาพระบายสีภาพธรรมชาติตามความรู้สึกของตนเอง

                         วาดภาพเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับครอบครัวของตนเองและเพื่อนบ้าน

มาตรฐาน ศ 3.1 แสดงการเคลื่อนไหวที่สะท้อนอารมณ์ของตนเองอย่างอิสระ

                          แสดงท่าทางเพื่อสื่อความหมายแทนคำพูด

                           สร้างสรรค์การเคลื่อนไหวในรูปแบบต่างๆ ในสถานการณ์สั้นๆ

การปฏิเสธปีศาจไม่เล่นพนัน

หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

      สาระที่ 2 การวัดและเรขาคณิต 

มาตรฐาน ค 2.1 เข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการวัด วัดและคาดคะเนขนาดของสิ่งที่ต้องการวัด และนําไปใช้ 

แสดงวิธีหาคำตอบโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเงิน

 

ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

     สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์ 

     มาตรฐาน ส 3.1 ยกตัวอย่างการใช้จ่ายเงินในชีวิตประจำวันที่ไม่เกินตัวและเห็นประโยชน์ของการออม

                              ยกตัวอย่างการใช้ทรัพยากรในชีวิตระจำวันอย่างประหยัด

                              สรุปผลดีของการใช้จ่ายที่เหมาะสมกับรายได้และการออม

                              วิเคราะห์การใช้จ่ายของตนเอง

 

ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

       สาระที่ 4 เทคโนโลยี

มาตรฐาน ว 4.2 เข้าใจและใช้แนวคิดเชิงคํานวณในการแก้ปัญหาที่พบในชีวิตจริงอย่างเป็น ขั้นตอนและเป็นระบบ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนรู้ 

การทํางาน และการแกปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพรู้เท่าทัน และมีจริยธรรม 

                        แก้ปัญหาอย่างง่ายโดยใช้การลองผิดลองถูก การเปรียบเทียบ 

                        แสดงลําดับขั้น ตอนการทํางานหรือการแก้ปัญหาอย่างง่ายโดยใช้ภาพ สัญลักษณ์ หรือข้อความ 

                        ใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการแก้ปัญหา การอธิบาย การทํางาน การคาดการณ์ผลลัพธ์จากปัญหาอย่างง่าย

การเล่นเป็นคุณหมอ

ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

      สาระที่ 2 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและการดำเนินชีวิตในสังคม

มารตรฐาน ส 2.1 

       บอกประโยชน์และปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวและโรงเรียน

       ยกตัวอย่างความสามารถ และความดีของตนเอง ผู้อื่นและบอกผลจากการกระทำนั้น เช่น รับผิดชอบ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ช่วยเหลือผู้อื่น เมตตากรุณา

 

ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พละศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

      สาระที่ 5 ความปลอดภัยในชีวิต

มาตรฐาน พ 5.1  ระบุสิ่งที่ทำให้เกิดอันตรายที่บ้าน โรงเรียนและการป้องกัน 

                           แสดงคำพูดหรือท่าทางขอความช่วยเหลือจากผู้อื่นเมื่อเกิดเหตุร้ายที่บ้านและโรงเรียน

                           บอกชื่อยาสามัญประจำบ้านและใช้ยาตามคำแนะนำ

                           แสดงวิธีปฐมพยาบาลเมื่อบาดเจ็บจากการเล่น

2. การบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา

การบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาสามารถทำได้ในหลายรูปแบบ เช่น

2.1 การจัดกิจกรรมกับผู้ปกครอง เช่น การเรียนรู้กับหลากหลายอาชีพผ่านการสร้างสถานการณ์จำลองเล่นบทบาทสมมติในอาชีพต่าง ๆ โดยเชิญผู้ปกครองในสาขาอาชีพต่าง ๆ มาร่วมเล่นกับเด็ก เพื่อให้เด็ก ๆ เรียนรู้เกี่ยวกับอาชีพ เช่น อาชีพหมอก็จะฝึกการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ถ้าหกล้ม หัวแตก ขาหัก โดยใช้กระบวนการ Executive Function ซึ่งโรงเรียนปลูกปัญญา จังหวัดนครราชสีมาเป็นโรงเรียนหนึ่งที่ได้ทดลองนำไปใช้กับผู้ปกครอง จากการรายงานผลโดยคุณครูกัญญารัตน์ ตลับไธสงค์ ครูโรงเรียนปลูกปัญญากล่าวว่า

กิจกรรมได้รับผลตอบรับดีมาก เด็ก ๆ ทุกคนในฐานได้ลงมือปฏิบัติจริงและได้ทำทุกคน ส่วนทางผู้ปกครองเองนั้น จากการสัมภาษณ์และสอบถามในการเข้าร่วมกิจกรรม ผู้ปกครองชื่นชอบและชอบการจำลองสถานการณ์ เพราะเด็ก ๆ ได้ทำการทดลองทำจริง และเห็นภาพขั้นตอนการปฐมพยาบาล ในขณะเดียวกันครูก็ได้สังเกตว่าเด็กแต่ละคนมี EF มากน้อยแค่ไหนในการรอคอย ยืดหยุ่นขณะปฏิบัติงาน ทำให้เข้าใจเด็ก ๆ มากขึ้น”

คุณครูกัญญารัตน์ ตลับไธสงค์ (ครูหงส์)

โรงเรียนปลูกปัญญา จังหวัดนครราชสีมา
21 สิงหาคม 2562

การร่วมกิจกรรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นกับผู้ปกครอง โรงเรียนปลูกปัญญา จังหวัดนครราชสีมา

การฝึกปฏิบัติการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ภายใต้คำแนะนำของผู้ปกครองโรงเรียนปลูกปัญญา จังหวัดนครราชสีมา

2.2 การจัดกิจกรรมในวันพิเศษ เช่น กิจกรรมฝึกทักษะชีวิต เช่น โรงเรียนปลูกปัญญา 

จังหวัดนครราชสีมาได้ฝึกให้เด็ก ๆ เรียนรู้การปฐมพยาบาลเมื่อเกิดอุบัติเหตุ การใช้อุปกรณ์ความปลอดภัยให้ถูกวิธี การเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์กับยานพาหนะ

3. การเชื่อมโยงทักษะการสังเกต สร้างนิสัยการดูแลตนเองและสิ่งแวดล้อมกับปัจจัยเสี่ยงด้านอื่น ๆ

การปลูกฝังให้เด็ก ๆ มีนิสัยระมัดระวังจากการรู้จักสังเกตสิ่งรอบตัว นอกจากช่วยเป็นพื้นฐานการสร้างความปลอดภัยจากท้องถนนแล้ว ยังรวมไปถึงความปลอดภัยด้านอื่น ๆ เช่น นักเรียนโรงเรียนปลูกปัญญามีการคิดริเริ่มที่จะทำให้โรงเรียนปลอดภัยด้วยการสร้างสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยในสนามเด็กเล่นด้วยการทำป้ายรณรงค์ติดที่โรงเรียน

โดยเริ่มจาก

3.1 เด็ก ๆ รวมตัวกันสร้างกลุ่มจิตอาสา

3.2 ทำป้ายรณรงค์เรื่องความปลอดภัย

3.3 ติดป้ายรณรงค์

 3.4 เป็นตัวอย่างการทำสนามเด็กเล่นให้ปลอดภัย ทำให้เด็กคนอื่นสนใจมาร่วมกันสร้างสิ่งแวดล้อมปลอดภัยให้กับโรงเรียน

4. การประเมินผล

การประเมินผลเกี่ยวกับเรื่องอุบัติเหตุทางถนน ควรมีการประเมินใน 3 มิติ คือ ด้านทัศนคติ การคิด และทักษะ ดังตัวอย่างตัวชี้วัดพฤติกรรม ดังนี้

4.1 ด้านทัศนคติ 

1) ความอดทนมุ่งมั่นที่จะทำงานให้สำเร็จด้วยตนเอง

2) ความเข้าใจที่ถูกต้อง ดังตัวอย่างกิจกรรมเล่นสมมติในสถานการณ์เมืองจำลองตามแต่ละบทบาทอาชีพที่ได้รับมอบหมาย

ตำรวจ หน่วยกู้ภัย นักข่าว คนเดินถนน คนขับขี่
1. ตำรวจมีหน้าที่ทำให้ทุกคนปลอดภัย
1. อ่อนโยนต่อผู้ป่วย ไม่รังเกียจ
1. เล่าข่าวตามความจริง ไม่แต่งเรื่องเอง
1. ความไม่ประมาทอย่าคิดว่าไม่เป็นไร
1. ขณะขับรถควรดูและฟังเสียงรอบตัว เพื่อจะได้ไม่เกิดอุบัติเหตุ
2. การยอมเหนื่อยเพื่อช่วยคนอื่นเป็นสิ่งที่คุ้มค่า
2. การเสียสละเพื่อช่วยคนอื่นเป็นสิ่งที่น่าภูมิใจ
2. ฟังความคิดเห็นจากทุกคน ทั้งตำรวจ คนเจ็บ โจร หน่วยกู้ภัย
2. ถ้ายกมือสูง ๆ ตอนข้ามถนน คนจะได้เห็นฉันง่ายขึ้น
2. การเคารพกฎจราจรขณะขับรถจะทำให้ทุกคนปลอดภัย
3. ฉันต้องใช้สัญญาณมือโบกรถให้ถูกวิธีเพื่อไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ
3. ดูแลคนป่วยจนสุดความสามารถ
3. พยายามติดตามข่าวจนได้รู้ความจริง
3. การรู้และปฏิบัติตามสัญลักษณ์จราจรจะทำให้ทุกคนปลอดภัย
3. ฉันชอบเป็นคนขับรถ
4. ตำรวจไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิด
4. การเป็นหมอต้องมีสติ ไม่ตกใจและรีบช่วยเหลือผู้บาดเจ็บทันที
4. การรู้ว่ามีอะไรในอันตราย ทำให้ทุกคนระวังตัวมากขึ้น
4. รู้จักสังเกตสิ่งรอบตัว เช่น ฝนตก สภาพถนน จะทำให้ไม่หกล้ม
4. ฉันจะใส่หมวกกันน็อกทุกครั้งถ้าซ้อนมอเตอร์ไซค์
5. การเป็นผู้ร้ายเป็นสิ่งไม่ดี
5. โตขึ้นฉันอยากเป็นพยาบาล/ หมอ/ หน่วยกู้ภัย
5. ถ้าใส่หมวกกันน็อกจะทำให้หัวปลอดภัย
5. ฉันจะคาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งที่นั่งรถ
6. โตขึ้นฉันอยากเป็นตำรวจ
6. ถ้าคาดเข็มขัดนิรภัยจะทำให้ปลอดภัย
6. ถ้าเห็นคนกำลังจะข้ามถนน ฉันจะชะลอรถ เพื่อจะได้ไม่เกิดอุบัติเหตุ
7. โตขึ้นฉันอยากเป็นนักข่าว

4.2 ด้านการคิด ประกอบด้วยตัวชี้วัด ดังนี้

1) การคิดสร้างสิ่งใหม่ ๆ เช่น การตกแต่งรถตามจินตนาการในกิจกรรมตกแต่งรถ

2) การคิดอย่างมีเหตุและผลเพื่อแก้ปัญหาในกิจกรรมเล่นสมมติในสถานการณ์เมืองจำลองตามแต่ละบทบาทอาชีพที่ได้รับมอบหมาย

ตำรวจ หน่วยกู้ภัย นักข่าว คนเดินถนน คนขับขี่
1. ถ้ารู้ว่ามีที่อันตรายจะได้เตือนคนอื่นได้
1. ถ้ารู้วิธีปฐมพยาบาลเบื้องต้นที่ถูกต้องจะทำให้สามารถช่วยคนอื่นได้
1. ถ้าให้ข่าวที่ถูกต้องจะช่วยให้คนอื่นได้เรียนรู้และไม่ทำผิดซ้ำ
1. เดินดูทาง ไม่เล่นมือถือ จะได้ไม่เกิดอุบัติเหตุ
1. ถ้าระวังตัวตลอดเวลาจะปลอดภัย
2. การเคารพกฎจราจรจะทำให้ทุกคนปลอดภัย
2. แม้เป็นเด็กก็สามารถช่วยคนอื่นได้ด้วยวิธีง่าย ๆ เช่น ขอความช่วยเหลือจากคนอื่นเมื่อเห็นคนบาดเจ็บ
2. การพูดความจริงจากสิ่งที่เกิดขึ้นจริง ดีกว่าพูดจากความคิดของเราคนเดียว
2. ถ้าทำตามกฎจราจรจะปลอดภัย
2. ถ้าขับรถตามกฎจราจรจะปลอดภัย
3. ถ้าสังเกตพื้นถนนว่าเป็นหลุม บ่อ ขรุขระจะได้ไม่หกล้ม
3. ถ้าสังเกตพื้นถนนว่าเป็นหลุม บ่อ ขรุขระจะทำให้ไม่เกิดอุบัติเหตุ
4. เวลาฝนตกต้องระวังมากขึ้นเพราะ ถนนลื่น

4.3 ด้านทักษะ

1) การใช้ทักษะในกิจกรรมถ้ำจราจร

(1) เคลื่อนตัวได้คล่องแคล่ว ไม่ชนกับสิ่งกีดขวาง

(2) รู้วิธีหาทางเข้าออกจากถ้ำในรูปแบบต่าง ๆ

(3) เคลื่อนไปตามทิศทางของสัญลักษณ์จราจรที่แอบอยู่ในถ้ำได้ถูกต้อง

(4) วาดรูปสัญลักษณ์ที่เห็นบนแผ่นแมจิกไลต์ได้

(5) วาดแผนที่เส้นทางเดินในถ้ำได้

2) การใช้ทักษะในกิจกรรมตกแต่งรถ

(1) การประสานสัมพันธ์การใช้มือและตาในการทำงานศิลปะ

(2) เล่าเรื่องเกี่ยวกับรถปลอดภัย

3) การใช้ทักษะในกิจกรรมเล่นสมมติในสถานการณ์จำลอง

ตำรวจ หน่วยกู้ภัย นักข่าว คนเดินถนน คนขับขี่
1. วาดแผนที่กำหนดจุดเสี่ยง จุดปลอดภัยจากการลงสำรวจ
1. รู้วิธีสำรวจอาการเบื้องต้นของผู้บาดเจ็บ เช่น คนเจ็บสลบหรือรู้ตัว
1. รู้วิธีสำรวจอาการเบื้องต้นของผู้บาดเจ็บ เช่น คนเจ็บสลบหรือรู้ตัว
1. รู้จักความหมายสัญลักษณ์จราจรที่แสดงถึงความปลอดภัย
1. ตรวจสภาพที่นั่งรถ ล้อรถ เบรกมือว่าใช้งานได้จริง
2. การเคารพกฎจราจรจะทำให้ทุกคนปลอดภัย
2. รู้วิธีปฐมพยาบาลเบื้องต้นจากบัตรภาพ
2. แสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผลกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
2. รู้วิธีการข้ามถนน เช่น หยุด ยก ดู ฟัง คิด
2. รู้วิธีการบีบแตรรถให้เกิดเสียง เพื่อขอความช่วยเหลือถ้าติดรถตู้
3. สังเกตสาเหตุว่ามีเรื่องใด ที่ใดที่เป็นอันตราย เช่น คนขับรถเร็วอาจชนคนอื่น
3. รู้วิธีปลอบโยนและสัมผัสคนเจ็บไม่ให้กังวลอย่างอ่อนโยน
3. พูดความจริงโดยไม่ใส่ความคิดเห็น
3. ข้ามถนนตามสัญญาณไฟจราจร
3. ปลุกเพื่อนถ้าเห็นหลับในรถตู้
4. ใช้สัญญาณมือโบกรถให้คนข้ามถนนตามกฎจราจร
4. รู้วิธีขอความช่วยเหลือจากผู้อื่น เช่น โทรบอก 1669
4. ใช้ภาษาสุภาพ
4. ข้ามถนนตามสัญญานนกหวีดและการโบกรถของตำรวจ
4. รู้วิธีการใส่หมวกกันน็อก
5. เป่านกหวีดให้สัญญาณรถหยุด/ไป
5. แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ เช่น บอกให้ผู้ป่วยมีสติ ไม่ตกใจเกินไป
5. วางแผนหาแหล่งต้นตอของผู้ร้าย
5. รู้วิธีการเดินข้ามถนน เช่น จับมือกัน ไม่เดินห่างผู้ใหญ่
5. รู้วิธีการจับคนข้างหน้าเวลาซ้อนรถจักรยาน/ มอเตอร์ไซค์
6. รู้ว่าระยะห่างเท่าไรจึงจะปลอดภัย เมื่อไรควรให้รถหยุด
6. รู้ว่าอันตรายคืออะไรจากการดูบัตรภาพ
6. รู้ว่าไม่ควรเข้าใกล้รถที่กำลังวิ่ง
6. รู้ว่าเมื่อนั่งในรถควรนั่งนิ่ง ๆ ไม่ลุกขึ้นยืน
7. จับโจรและแจ้งสิทธิ์
7. ลำดับวิธีการแก้ปัญหาเหตุการณ์ในบัตรภาพ
7. ใช้ทางม้าลาย
7. รู้เสียงสัญญาณนกหวีด
8. แก้ปัญหาเมื่อเกิดอุบัติเหตุ เช่น กันคนมุง
8. รู้ว่าจะมีอันตรายเกิดขึ้นจากการสังเกต
8. มองสิ่งรอบตัวเมื่อเดินข้างถนน
8. รู้สีสัญญาณไฟจราจร
9. แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ทันทีโดยไม่ยืนตะลึง
9. แก้ปัญหาเฉพาะหน้าโดยไม่ตกใจ
9. ฟังสิ่งรอบตัวเมื่อเดินข้างถนน
9. รู้สัญญาณมือของตำรวจ
10. แก้ปัญหาเฉพาะหน้าโดยไม่ตกใจ
10. รู้ระยะปลอดภัย เช่น ชะลอเมื่อถึงทางม้าลาย หรือหยุดในระยะห่างจากคนเดินถนน