โครงการอารักข์ใช้ชุดสื่อกิจกรรมในรูปแบบของการบูรณาการกับหน่วย ดังนี้

1. การจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับมาตรฐานของตัวบ่งชี้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน

การบูรณาการกับหน่วยการเรียนตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ และกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ดังนี้

มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ และกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ของแต่ละกิจกรรม

กิจกรรม มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด
มุมทำขนม Choc Ball
 1. ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

       สาระที่ 1 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ: มาตรฐาน ว 1.2

  ระบุสารอาหารและบอกประโยชน์ของ สารอาหารแต่ละประเภทจากอาหารที่ตนเอง รับประทาน 

  ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

        สาระที่ 1 ทัศนศิลป์

  มาตรฐาน ศ 1.1 อธิบายเกี่ยวกับรูปร่าง ลักษณะและขนาดของสิ่งต่างๆ รอบตัวในธรรมชาติและสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น

                           มีทักษะพื้นฐานในการใช้วัสดุอุปกรณ์สร้างงานทัศนศิลป์ 

                           ระบุสิ่งที่ชื่นชมและสิ่งที่ควรปรับปรุงในงานทัศนศิลป์ของตนเอง

ฟองสบู่ยักษ์
 1. ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พละศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

  สาระที่ 3 การเคลื่อนไหว การออกกำลังกาย การเล่นเกม กีฬาไทยและกีฬาสากล

  มาตรฐาน พ 3.1 เคลื่อนไหวร่างกายขณะอยู่กับที่ เคลื่อนที่และใช้อุปกรณ์ประกอบ

                            ควบคุมการเคลื่อนไหวร่างกายขณะอยุ่กับที่ เคลื่อนที่และใช้อุปกรณ์ประกอบ

                            ควบคุมการเคลื่อนไหวร่างกายขณะอยู่กับที่ เคลื่อนที่และใช้อุปกรณ์ประกอบอย่างมีทิศทาง

                             การเคลื่อนไหวร่างกายแบบบังคับทิศทางในการเล่นเกมเบ็ดเตล็ด

การออกแบบการนำเสนองานผ่าน ละคร นิทาน

ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

     สาระที่ 1 นาฏศิลป์

มาตรฐาน ศ 1.1 วาดภาพระบายสีภาพธรรมชาติตามความรู้สึกของตนเอง

                         วาดภาพเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับครอบครัวของตนเองและเพื่อนบ้าน

มาตรฐาน ศ 3.1 แสดงการเคลื่อนไหวที่สะท้อนอารมณ์ของตนเองอย่างอิสระ

                          แสดงท่าทางเพื่อสื่อความหมายแทนคำพูด

                           สร้างสรรค์การเคลื่อนไหวในรูปแบบต่างๆ ในสถานการณ์สั้นๆ

การปฏิเสธปีศาจไม่เล่นพนัน

หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

      สาระที่ 2 การวัดและเรขาคณิต 

มาตรฐาน ค 2.1 เข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการวัด วัดและคาดคะเนขนาดของสิ่งที่ต้องการวัด และนําไปใช้ 

แสดงวิธีหาคำตอบโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเงิน

 

ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

     สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์ 

     มาตรฐาน ส 3.1 ยกตัวอย่างการใช้จ่ายเงินในชีวิตประจำวันที่ไม่เกินตัวและเห็นประโยชน์ของการออม

                              ยกตัวอย่างการใช้ทรัพยากรในชีวิตระจำวันอย่างประหยัด

                              สรุปผลดีของการใช้จ่ายที่เหมาะสมกับรายได้และการออม

                              วิเคราะห์การใช้จ่ายของตนเอง

 

ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

       สาระที่ 4 เทคโนโลยี

มาตรฐาน ว 4.2 เข้าใจและใช้แนวคิดเชิงคํานวณในการแก้ปัญหาที่พบในชีวิตจริงอย่างเป็น ขั้นตอนและเป็นระบบ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนรู้ 

การทํางาน และการแกปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพรู้เท่าทัน และมีจริยธรรม 

                        แก้ปัญหาอย่างง่ายโดยใช้การลองผิดลองถูก การเปรียบเทียบ 

                        แสดงลําดับขั้น ตอนการทํางานหรือการแก้ปัญหาอย่างง่ายโดยใช้ภาพ สัญลักษณ์ หรือข้อความ 

                        ใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการแก้ปัญหา การอธิบาย การทํางาน การคาดการณ์ผลลัพธ์จากปัญหาอย่างง่าย

การเล่นเป็นคุณหมอ

ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

      สาระที่ 2 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและการดำเนินชีวิตในสังคม

มารตรฐาน ส 2.1 

       บอกประโยชน์และปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวและโรงเรียน

       ยกตัวอย่างความสามารถ และความดีของตนเอง ผู้อื่นและบอกผลจากการกระทำนั้น เช่น รับผิดชอบ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ช่วยเหลือผู้อื่น เมตตากรุณา

 

ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พละศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

      สาระที่ 5 ความปลอดภัยในชีวิต

มาตรฐาน พ 5.1  ระบุสิ่งที่ทำให้เกิดอันตรายที่บ้าน โรงเรียนและการป้องกัน 

                           แสดงคำพูดหรือท่าทางขอความช่วยเหลือจากผู้อื่นเมื่อเกิดเหตุร้ายที่บ้านและโรงเรียน

                           บอกชื่อยาสามัญประจำบ้านและใช้ยาตามคำแนะนำ

                           แสดงวิธีปฐมพยาบาลเมื่อบาดเจ็บจากการเล่น

2. การบูรณาการกับสาระที่ควรรู้

การบูรณาการเรื่องภัยจากการพนันกับการเรียนการสอนในโรงเรียนสามารถบูรณาการกับการเรียนรู้จากข่าวในวิถีชีวิต หรือในรูปแบบของกิจกรรมค่ายที่มีการสอนเรื่องการจัดการการใช้และการออมเงิน การเห็นค่าของเงินด้วยการรู้จักพอ และการฝึกการรู้จักปฏิเสธเมื่อถูกคนอื่นมาช่วยเล่นพนัน

3. การประเมินผล

การประเมินผลเกี่ยวกับเรื่องพนัน ควรมีการประเมินใน 3 มิติ คือ ด้านทัศนคติ การคิด และทักษะ ดังตัวอย่างตัวชี้วัดพฤติกรรม ดังนี้

3.1 ด้านทัศนคติ ประกอบด้วยตัวชี้วัด ดังนี้

1) การรู้จักพอแม้เกมนั้นจะน่าสนุก

2) การคิดว่าเงินมีค่า จึงไม่นำเงินที่มีอยู่ไปเล่นเกมเสียเงิน

3) การรู้ว่าการพนันเป็นสิ่งไม่ดี เพราะมีแต่เสียเงินมากกว่าได้เงิน

3.2 ด้านการคิด ประกอบด้วยตัวชี้วัด ดังนี้

1) การรู้จักวางแผนการเงิน ไม่ใช้เงินกับสิ่งที่ไม่ดี เช่น เล่นการพนัน

2) การรู้จักระวัง ยั้งคิดเมื่อมีคนที่มาชวนเล่นเกมการพนัน

3.3 ด้านทักษะการแก้ปัญหา

1) การรู้วิธีการปฏิเสธเมื่อมีคนมาชวนเล่นเกมเสียเงิน

2) การรู้วิธีการขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ เมื่อมีคนมาชวนให้เล่นเกมเสียเงิน

3) การสอนคนอื่นให้เห็นโทษของการเล่นเกมเสียเงิน