การพัฒนารูปแบบของชุดสื่อกิจกรรมเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันจากการพนันมีเป้าหมายหลักใน 3 มิติ คือ มิติด้านทัศนคติ การคิดและทักษะ ผ่านการใช้ยุทธศาสตร์น้ำดีไล่น้ำเสีย คือการสร้างการรู้จักพอ การเป็นผู้ให้ และการวางแผนเพื่อกำกับตนเอง ผ่านการคิดอย่างมีเหตุและผลดังนี้

องค์ประกอบการสร้างจิตสำนึกด้านความเสี่ยงจากการพนันของชุดสื่อกิจกรรมสำหรับเด็กประถมศึกษาตอนต้น

กิจกรรมสร้างภูมิคุ้มกันจากการพนันสำหรับเด็กวัยประถมศึกษาตอนต้นที่ทางโครงการจัดขึ้นได้แก่

  1. การทำฟองสบู่ยักษ์
  2. การทำขนม Choc Ball
  3. การออกแบบการนำเสนองานผ่าน ละคร นิทาน
  4. การปฏิเสธปีศาจไม่เล่นพนัน
  5. การเล่นเป็นคุณหมอ