การพัฒนารูปแบบของชุดสื่อกิจกรรมในระดับประถมเน้นการเรียนรู้ผ่านการเล่นที่ใช้กระบวนการการกำกับตนเองโดยใช้หลัก Executive Function ผนวกกับการคิดเชิงคำนวณ (Computational Thinking)อันมีลำดับการพัฒนาการคิดตามหลัก CT Pedagogical Framework (CTPF) (Kotsopoulos, et.al., 2017) พัฒนาโดยอาจารย์จากหลายมหาวิทยาลัยที่ประเทศแคนาดาที่จากทฤษฎี Constructionism และ Social-constructivism กับองค์ประกอบหลักการของการออกแบบสื่อตามแนวความเป็นหนึ่งเดียว (Principle of Unity) ของ Friedrich Froebel ผู้ให้ความสำคัญกับการเรียนรู้ผ่านการเล่นของเด็กวัยอนุบาลจนได้รับการขนานนามว่าเป็นบิดาแห่งอนุบาลศึกษาและบิดาของการเล่น โดยสื่อสามารถพัฒนาทั้งในเรื่องของความรู้ (Form of Knowledge) เรื่องของความงาม (Form of Beauty) และ การเชื่อมโยงกับวิถีชีวิต (Form of Life) ซึ่งคณะทำงานได้ประยุกต์ของทั้งสองหลักการนำมาผสมผสานกับการเรียนรู้ในสภาพจริงของไทยที่ผสานการใช้เครื่องมือที่พบได้ในโลกของความเป็นจริงกับโลกเสมือนจริงเข้าด้วยกันกับการรับรู้สู่การพัฒนาจิตสำนึกทั้ง 4 แบบ แบ่งเป็น 4 กลุ่มดังนี้

กิจกรรมกลุ่ม Unplugged Experience คือการจัดกิจกรรมที่เน้นการรับรู้แบบ Sensory Sensing ที่เด็กได้องค์ความรู้ผ่านการรับรู้จากการใช้ประสาทสัมผัสที่หลากหลายในการสร้างงานอย่างสร้างสรรค์และเชื่อมโยงเรื่องที่เรียนรู้กับวิถีชีวิตเป็นหลักโดยไม่ใช้เทคโนโลยีประกอบ

กิจกรรมกลุ่ม Tinkering Experience คือการจัดกิจกรรมการรับรู้แบบ Bonding Sensing ที่เน้นการมีส่วนร่วมของกลุ่มในการช่วยกันแยกแยะองค์ประกอบของสิ่งต่างๆ และสร้างการเปลี่ยนแปลงหรือปรับรูปแบบของสิ่งที่มีอยู่ด้วยวิธีการที่สร้างสรรค์จนเกิดเป็นองค์ความรู้  

กิจกรรมกลุ่ม Making Experience คือการจัดกิจกรรมการรับรู้แบบ Rational Sensing ที่เน้นการใช้ความรู้ไปสร้างสิ่งใหม่อย่างสร้างสรรค์บนฐานการคิดที่ใช้หลักเหตุและผลเป็นหลัก

กิจกรรมกลุ่ม Remixing Experience คือ การจัดกิจกรรมซึ่งการรับรู้แบบ Community Sensing ที่เน้นการนำองค์ประกอบบางอย่างหรือสิ่งที่เรียนรู้จากบางเรื่องที่เกี่ยวกับสัญลักษณ์ทางสังคมไปใช้ในสถานการณ์อื่นสังคมเชื่อมโยงกับสิ่งรอบตัวด้วยวิธีการที่สร้างสรรค์เป็นหลัก ผสานกับการรับรู้แบบต่างๆ ได้