เกี่ยวกับเรา

คณะดำเนินการการจัดทำโครงการพัฒนาจิตสำนึกเพื่อรู้เท่าทันปัจจัยเสี่ยงทางสังคม (อุบัติเหตุทางถนนการพนัน) นี้ เป็นคณะทำงานที่มุ่งหวังที่จะสร้างเสริมประโยชน์ให้กับสังคม โดยเฉพาะเรื่องการวางรากฐานให้กับเด็กวัยอนุบาลและประถมศึกษาตอนต้นในการรับมือกับปัจจัยเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ทั้งจากเรื่องของภัยจากท้องถนนหรือภัยจากการติดพนัน ซึ่งการเตรียมเด็กให้สามารถมีจิตสำนึกในการรับมือกับภัยดังกล่าว

ทางคณะดำเนินการเล็งเห็นว่าการฝึกให้เด็กสามารถเผชิญผจญและผ่านปัญหาได้ด้วยตนเองจากปัจจัยเสี่ยงในสังคมผ่านการใช้ทัศนคติ ความสามารถที่จะตัดสินใจในทางที่ถูกกับเหตุการณ์ที่มีทางเลือกให้ทันท่วงทีหรืออย่างรู้เท่าทันตนเองและผู้อื่นนั้น เป็นสิ่งที่ทำได้และควรทำตั้งแต่ในวัยอนุบาลโดยเด็กควรได้รับการรฝึกฝนฝึกหัดการควบคุมและติดตามการกระทำของตนเองอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องทั้งจากที่บ้านและโรงเรียน ซึ่งโครงการพัฒนาจิตสำนึกเพื่อรู้เท่าทันปัจจัยเสี่ยงทางสังคม (อุบัติเหตุทางถนนการพนัน) นี้เป็นโครงการพัฒนาและปฏิบัติการที่ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบและพัฒนาชุดสื่อกิจกรรมในการพัฒนาเด็กให้มีภูมิคุ้มกันจากการพนันและสามารถดูแลตนเองให้ปลอดภัยจากท้องถนนและเพื่อให้โรงเรียนครูเด็กและคนในสังคมมีส่วนร่วมในการส่งเสริมโครงการผ่านการรณรงค์และการเข้าร่วมเป็นเครือข่ายการใช้ชุดกิจกรรม โดยมีคณะทำงานดังต่อไปนี้

ทีมงานหลัก

หัวหน้าโครงการ ดร. อัญญมณี บุญซื่อ
ที่ปรึกษาโครงการ
คุณรุ่งอรุณ ลิ้มฬหะภัณ ผู้อำนวยการ สำนัก 10 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
พระอมรติขิโณ เจ้าอาวาสวัดโคกสมบัติ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์
พระจีรเดชอภิเตโช  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิติยวดี บุญซื่อ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาการเด็ก อดีตหัวหน้าภาควิชาประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Mr. Tomoaki Goto ประธานบริษัท EXEDY ENGINEERING ASIA ในกลุ่มเครือบริษัท EXEDY AISIN GROUP
คุณพีรฤทธิ์ กิจบูรณะ ที่ปรึกษาในการขับเคลื่อนเชิงนโยบายและการขับเคลื่อนสังคม
คุณชมานันท์ สุจริตกุล ที่ปรึกษากิจกรรม
คณะทำงานโครงการอารักข์
หัวหน้ากิจกรรมระดับประถมศึกษา ตอนต้น นายบัณฑิษฐ์ พันศิริ
หัวหน้ากิจกรรมอนุบาล และประสานงานโครงการ นางสาวหทัยพรรณ ชูกร
ช่างภาพ นายสิรภพ นิลประภัสสร
ผู้ช่วยฝ่ายสื่อและการประสานงาน นางสาวชมพูนุช ตั้งพินิจการ

ผู้ให้การสนับสนุนโครงการ

โรงเรียน
ผู้บริหาร คณะครู นักเรียนและผู้ปกครองโรงเรียนปลูกปัญญา จังหวัดนครราชสีมา
ผู้บริหารท้องถิ่น ผู้บริหาร คณะครู นักเรียนและผู้ปกครองโรงเรียนบ้านท่าชะอม และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าชะอม จังหวัดอุทัยธานี
ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหาร นักเรียนและคณะครู โรงเรียนวัดสะพาน จังหวัดกรุงเทพมหานคร
ผู้บริหาร คณะครู นักเรียนและผู้ปกครองโรงเรียนบ้านสังขะ จังหวัดสุรินทร์
ผู้บริหาร คณะครู นักเรียนและผู้ปกครองโรงเรียนกาละพัฒน์ จังหวัดภูเก็ต
ผู้บริหาร คณะครู นักเรียนและผู้ปกครองโรงเรียนบ้านหัวยห้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ผู้บริหาร คณะครู นักเรียนและผู้ปกครองโรงเรียนบ้านน้ำฉา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ผู้บริหาร คณะครู นักเรียนและผู้ปกครองโรงเรียนศรีวิทยา จังหวัดฉะเชิงเทรา
ผู้บริหาร คณะครู นักเรียนและผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี
ผู้บริหาร คณะครู นักเรียนและผู้ปกครองโรงเรียนหนองไฮขามเปี้ย จังหวัดขอนแก่น
ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล คุณนายผู้ว่า ศึกษานิเทศก์จังหวัด ปลัดอำเภอ ประธานหอการค้า ผู้บริหาร คณะครู นักเรียนและผู้ปกครองโรงเรียนบ้านอุได จังหวัดสตูล
ที่ปรึกษาโรงเรียน ผู้บริหาร คณะครู นักเรียนและผู้ปกครองโรงเรียนศูนย์ศิลปาชีพบางไทรในพระราชูปถัมภ์ ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ผู้บริหาร คณะครู นักเรียนและผู้ปกครองโรงเรียนตำรวจตระเวณชายแดนนเรศวรป่าละอู จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ผู้บริหาร คณะครู นักเรียนและผู้ปกครองโรงเรียนสาธิตพัฒนา กรุงเทพมหานคร
ปลัดจังหวัดนครพนม ผู้บริหาร คณะครู นักเรียนและผู้ปกครองโรงเรียนอนุบาลนครพนม จังหวัดนครพนม
นักวิชาการด้านการศึกษา
รองศาสตราจารย์ ดร. จีรพันธุ์ พูลพัฒน์
อาจารย์ ดร. อุไรวาส ธำรงอรรถ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นิสิตสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิติยวดี บุญซื่อ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาการเด็ก อดีตหัวหน้าภาควิชาประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทิพจุฑา สุภิมารส สิงคเสลิต อาจารย์ประจำสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์
คุณพัชรา พานทองรักษ์ อาจารย์ ประจำสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์
นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
คุณโสรัจจะ มีทรัพย์มั่น ศึกษานิเทศก์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชนาธิป สมาหิโต อาจารย์ประจำภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อาจารย์ ดร.กัญจนา ศิลปกิจยาน อาจารย์ประจําสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
อาจารย์วัลภา สถิรพันธุ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
คุณจันทรวิมล ใจอารีรอบ นักวิชาการเด็ก ของบริษัท แปลน ครีเอชั้นส์ จำกัด
คุณศศิพินท์ บุณย์สวัสดิ์ นักวิชาการอิสระ โรงเรียนบ้านของเล่น
ทีมงานสนับสนุน
ผู้ประพันธ์บทกลอน ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิติยวดี บุญซื่อ
ผู้ออกแบบภาพยนตร์รณรงค์โครงการ บริษัทคัทติ้งเอจ (เอเชีย) จำกัด
คุณปิยะรัตน์ ประกอบวณิชกุล
คุณสุเชาว์ ถาวรวงศ์
ผู้ประพันธ์และผลิตเพลง
นักแต่งทำนองเพลง คุณสยาม อำไพวรรณ
นักแต่งเนื้อร้อง คุณบุศรินทร์ ทองสัมฤทธิ์
เรียบเรียงดนตรี คุณสยาม อำไพวรรณ
คุณศุภวิญญ์ มุ่งมาตร
นักร้องเพลง “ผู้พิทักษ์” คุณบุศรินทร์ ทองสัมฤทธิ์
คุณศุภวิญญ์ มุ่งมาตร
ด.ช. คีตภัทร อำไพวรรณ
นักร้องเพลง “ปลอดภัยไว้ก่อน” คุณจรูญวิทย์ พัวพันวัฒนะ
นักร้องเพลง “สัญญาณนกหวีด” คุณบุศรินทร์ ทองสัมฤทธิ์
ด.ช. คีตภัทร อำไพวรรณ
ผู้จัดทำเว็บไซต์ คุณจิรศักดิ์ ส่งแสงขจร
ผู้รับผิดชอบการออกแบบเว็บไซต์ คุณอภิษฎา สุวรรณสุขโรจน์
ผู้ออกแบบสื่อและกิจกรรม  
ผู้ร่วมออกแบบกิจกรรมระดับอนุบาล คุณสนาเรศ มโนมัยงามเลิศ
คุณศุกลภัทร วงค์พิมล
คุณปุณกฤษ อริยชุมสกุล
ผู้ช่วยฝ่ายกิจกรรมระดับประถมศึกษา คุณธีระศักดิ์ ทั่งสุวรรณ
Smart Car/ การทดลองหมวกกันน็อก/ การทดลองเข็มขัดนิรภัย คุณพล เตชะกัมพุช
ผู้ออกแบบโครงสร้างติดไวนิล/ คุก คุณทีปวิธ เตชะกัมพุช
ผู้กำกับอนิเมชั่นและออกแบบจัดวางองค์ประกอบและภาพเคลื่อนไหว ทีม INTIMATE และคุณปณิสรา ชูแก้ว
ผู้ออกแบบจัดวางองค์ประกอบ และภาพเคลื่อนไหว คุณจิตาภา ตั้งศรีอู่ยา
ผู้พัฒนาตัวละครและภาพประกอบ (ผู้พิทักษ์และปีศาจ) ทีม INTIMATE และคุณอลิเซีย มิเกอิ แคโร่
ผู้ออกแบบตัวการ์ตูนของสื่อเมืองแม่เหล็ก และไม้บล็อกยักษ์ คุณกฤษฎา พิสิฐศาสตร์
ผู้ช่วยฝ่ายเอกสารและการเก็บข้อมูล คุณปวีณา สายทองสุก
ผู้ช่วยฝ่ายสื่อ คุณมินตรา พิทักษ์เมธากุล
ผู้ออกแบบตัวชี้วัดงานวิจัย ดร. สุทธิศานติ์ ชุ่มวิจารณ์
ผู้ช่วยทำบัญชี และถ่ายภาพ คุณภรนันท์ คุณอเนก
ผู้ช่วยฝ่ายเอกสารและการเก็บข้อมูล และถ่ายภาพ คุณนฤภร อ่อนหวาน
จัดทำนิทรรศการของโครงการ บริษัทยิ้มเสมอ สตูดิโอ
จัดพิมพ์สื่อ บริษัท วงศ์สว่างพับลิชชิ่งแอนด์พริ้นติ้ง จำกัด