แรงบันดาลใจ

โครงการนี้มุ่งเน้นการพัฒนา ปัจจัยภายใน (ทัศนคติ การคิด ทักษะ ของเด็ก) และปัจจัยภายนอก คือสิ่งแวดล้อมทางกายภาพและทางสังคม ซึ่งครอบคลุมบุคคลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเด็ก คือ ผู้ปกครองที่เลี้ยงดูที่บ้าน เพื่อน ครูและบุคลากรที่โรงเรียน เพื่อนบ้าน และคนในชุมชน โดยมีขั้นตอนการดำเนินงาน ดังนี้

การดำเนินการแบ่งออกเป็น 2 ช่วง คือ ช่วงการพัฒนาให้เด็กมีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับเรื่องพนันและการใช้ถนน โดยใช้การรับรู้ผ่าน Body Sensing Feeling Sensing Reasonong Sensing ส่วนระยะที่ 2 คือการนำความรู้ที่เรียนรู้ไปปรับใช้กับสังคมที่เด็กอาศัยอยู่ โดยใช้การรับรู้แบบ Community Sensing

เป้าหมาย

ด้านทัศนคติ

ด้านการคิด

ด้านทักษะ

ซึ่งการพัฒนาสู่ระดับจิตสำนึกจำเป็นจะต้องพัฒนาทั้งทัศนคติต่อตนเองและสิ่งรอบตัวของเด็กเปรียบสมือนส่วนของภูเขานำ้แข็งที่อยู่ใต้พื้นมหาสมุทร ตามหลัก Iceberg Concept

กระบวนการพัฒนาเด็ก จึงต้องมีการพัฒนาภายใต้บทบาทของครูที่เป็นเสมือน Lead Learner ที่จะเป็นทั้งแม่แบบ เป็นผู้ฟังที่ดีที่รู้ถึงความต้องการของผู้เรียน คอยส่งเสริมให้กำลังใจ และกระตุ้นให้เด็กเป็นผู้กำกับการเรียนรู้ด้วยตนเอง

กระบวนการเรียนรู้ของเด็กจึงมีลักาณะการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมแบบ 5S Sustained Engagement ที่ประกอบด้วย Seeking หาความรู้ Shape Meaning ดูความหมาย Sharing ประสานใจกาย Solving Problem คลี่คลายปัญหา Summary พัฒนาผลสรุป ซึ่งเป็นกระบวนการที่สอดประสานแนวคิด Executive Function กับ หลักการคิดแบบ Computational Thinking

สรุปเป็นแผนภาพได้ดังนี้

โครงสร้างของชุดสื่อกิจกรรม

หลักการพัฒนาชุดสื่อกิจกรรมมีหลักที่พัฒนาจากหลัก Gifts ของ Friedrich Froebel (1800’s) ผู้เป็นบิดาของอนุบาลศึกษาและบิดาแห่งการเล่น โดยชุดสื่อที่ดีสำหรับเด็กควรประกอบด้วย 3 มิติ คือ สร้างเสริม ความรู้ (Forms of Knowledge) สุนทรียะและความคิดสร้างสรรค์ (Forms of Beauty) และ เชื่อมโยงกับวิถีชีวิต (Forms of Life) และผสานกับหลัก Executive Function (การมีมุมมองในการใช้ปัญญาแบบยืดหยุ่น คือ Cognitive Flexibility, การกำกับตนเอง คือ Inhibitory Control และ การนำความทรงจำมาใช้ คือ Working Memory) ที่สอดรับกับการคิดแบบ Computational thinking 4 ด้าน คือ การย่อยปัญหาเป็นส่วนๆ เพื่อง่ายต่อการแก้ปัญหา (Decomposing) การวางแผนและลำดับขั้นตอนการแก้ปัญหา (Algorithm) การใช้เหตุและผลในการหาจุดร่วมตามลักษณะที่สำคัญของข้อมูล (Pattern Recognition) และ การรู้แก่นของปัญหา (Abstraction)

การออกแบบสื่อจึงเป็นการออกแบบตามโครงสร้างของระบบเทคโนโลยี ดังนี้

นอกจากนี้ คณะทำงานได้สร้างรูปแบบและขอบเขตการเรียนการสอนของระดับอนุบาลและระดับประถมศึกษาให้สอดรับกับรูปแบบสื่อ ดังนี้

ระดับอนุบาล

จะสอนในรูปแบบของการสอนแบบโครงการที่มุ่งเน้นให้เด็กคิดริเริ่ม (active learner) ค้นหาความสามารถจากกิจกรรมบูรณาการจินตนาการแบบพหุวิชา ผ่านการแก้ปัญหาจากเงื่อนไขจากการใช้ประสาทสัมผัสรับรู้ที่หลากหลายกับสื่อที่หลากหลาย ด้วยวิธีการสื่อความคิดแบบต่างๆ

ระดับประถมศึกษาตอนต้น

จะสอนในรูปแบบของโครงการที่มุ่งเน้น การเป็นนักวางแผนแก้ปัญหาความเสี่ยงจากเงื่อนไขแบบต่างๆ และการลงทุนใช้เงินเพื่อประโยชน์ของส่วนร่วมผ่านการใช้ประสาทสัมผัสที่หลากหลายในการสืบค้นที่ใช้การตอบสนองและตัดสินใจอย่างมีเหตุและผลได้ทันที (twitch speed) และบูรณาการแบบ multi tasking ทั้งด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และศิลปะ

ความสอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา
ความสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาในระดับประถมศึกษา

Leave a Reply