ตัวละครเอก

การพัฒนาตัวละครมาจากการไปเก็บข้อมูลจากเด็กโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านนำ้แดง ซึ่งเด็กๆ ทั้งระดับอนุบาลและประถมศึกษาตอนต้นได้ช่วยกันคัดเลือกตัวละคร และท่าแสดงการแปลงการของตัวละครเอก ซึ่งในระดับอนุบาลคือผู้พิทักษ์ ระดับประถมศึกษาตอนต้นคือนักสืบน้อย ได้ออกมาดังนี้

นักสืบน้อย

พลังวิเศษ: ใช้นกหวีดในการตัดสินใจ คิดก่อนเป่าอย่างมีเหตุผล มีพลังเสีขียว ทำได้อย่างฉลุยปลอดภัย

ความหมาย: ใช้สีเขียวเพื่อสร้างความรู้สึกปลอดภัย อดทน การรักษาเยียวยา และการเติบโตของสติ

เมื่อนักสืบน้อยมีพลังวิเศษ

นักสืบน้อย

พลังวิเศษ: แว่นสีเหลืองอ่านใจคน มีพลังสีเหลือง ทำให้ช้าลง

ความหมาย: สีเหลือง แสดงถึงความฉลาดในการอ่านใจคน และสดใสร่าเริง

เมื่อนักสืบน้อยมีพลังวิเศษ

ผู้พิทักษ์ตัวน้อย

พลังวิเศษ: หมวกกันน้อคเป็นเสมือนเกราะให้สติยับยั้งตัวเอง พลังสีแดง -หยุดคิด หยุดการกระทำ นักสังเกต

ความหมาย: สีแดง คือพลังมีความมุ่งมั่นที่จะหยุดสิ่งที่ไม่ดี

เมื่อผู้พิทักษ์มีพลังวิเศษ