การมีส่วนร่วมกับชุมชน

ในการจัดทำกิจกรรมโครงการอารักข์ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทุกภาคส่วน จนสามารถดำเนินโครงการได้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ทั้งนี้ทางโครงการฯ ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานและชุมชนต่อไปนี้

ผู้บริหาร คณะครู นักเรียนและผู้ปกครองโรงเรียนปลูกปัญญา จังหวัดนครราชสีมา

ผู้บริหารท้องถิ่น ผู้บริหาร คณะครู นักเรียนและผู้ปกครองโรงเรียนบ้านท่าชะอม และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าชะอม จังหวัดอุทัยธานี

ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหาร นักเรียนและคณะครูโรงเรียนวัดสะพาน กรุงเทพมหานคร

ผู้บริหาร คณะครู นักเรียนและผู้ปกครองโรงเรียนบ้านสังขะ จังหวัดสุรินทร์

ผู้บริหาร คณะครู นักเรียนและผู้ปกครองโรงเรียนกาละพัฒน์ จังหวัดภูเก็ต

ผู้บริหาร คณะครู นักเรียนและผู้ปกครองโรงเรียนบ้านห้วยห้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ผู้บริหาร คณะครู นักเรียนและผู้ปกครองโรงเรียนบ้านน้ำฉา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ผู้บริหาร คณะครู นักเรียนและผู้ปกครองโรงเรียนศรีวิทยา จังหวัดฉะเชิงเทรา

ผู้บริหาร คณะครู นักเรียนและผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี

ผู้บริหาร คณะครู นักเรียนและผู้ปกครองโรงเรียนหนองไฮขามเปี้ย จังหวัดขอนแก่น

ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล คุณนายผู้ว่า ศึกษานิเทศก์จังหวัด ปลัดอำเภอ ประธานหอการค้า ผู้บริหาร คณะครู นักเรียนและผู้ปกครองโรงเรียนบ้านอุได จังหวัดสตูล

ที่ปรึกษาโรงเรียน ผู้บริหาร คณะครู นักเรียนและผู้ปกครองโรงเรียนอนุบาลศูนย์ศิลปาชีพบางไทร ในพระราชูปถัมภ์ ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ผู้บริหาร คณะครู นักเรียนและผู้ปกครองโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนนเรศวรป่าละอู จังหวัดประจวบคีรีขันธื

ผู้บริหาร คณะครู นักเรียนและผู้ปกครองโรงเรียนสาธิตพัฒนา กรุงเทพมหานคร

ปลัดจังหวัดนครพนม ผู้บริหาร คณะครู นักเรียนและผู้ปกครองโรงเรียนอนุบาลนครพนม จังหวัดนครพนม

คุณตำรวจ คุณหมอ คุณพยาบาล เจ้าหน้าที่สาธารณสุขของแต่ละชุมชนที่สละเวลามาให้ความรู้แก่คณะทำงาน คุณครูและนักเรียนทุกคน

พระอมรติขิโณ เจ้าอาวาสวัดโดกสมบัติถ่ายรูปร่วมกับคุณครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านสังขะ จังหวัดสุรินทร์

ท่านผู้ว่าราชดการจังหวัดสตูล คุณนายผู้ว่าถ่ายรูปร่วมกับเด็ก ๆ โรงเรียนบ้านอุได จังหวัดสตูล

ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนอนุบาลศูนย์ศิลปาชีพบางไทร ในพระราชูปถัมภ์ ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เด็ก ๆ วัดสะพาน กรุงเทพมหานครหัดปล่อยพลังกับผู้พิทักษ์

คณะครูโรงเรียนบ้านห้วยห้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ผู้อำนวยการโรงเรียนให้ความสนใจกิจกรรมของโครงการฯ โรงเรียนอนุบาลนครพนม จังหวัดนครพนม

นักเรียนอนุบาลโรงเรียนสาธิตพัฒนา กรุงเทพมหานคร

ผู้อำนวยการโรงเรียนให้ความสนใจกิจกรรมของโครงการฯ โรงเรียนอนุบาลนครพนม จังหวัดนครพนม

คณะครูโรงเรียนศรีวิทยา จังหวัดฉะเชิงทราเล่นละครให้เด็ก ๆ ดู

พี่ ๆ มัธยมมาช่วยดูแลน้อง ๆ ในการทำกิจกรรม โรงเรียนบ้านหนองไฮขามเปี้ย จังหวัดขอนแก่น

เด็ก ๆ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนนเรศวรป่าละอู จังหวัดประจวบคีรีขันธ์หลังจากได้รับเกียรติบัตรการเป็นผู้พิทักษ์ของโครงการฯ

พันตำรวจโทเกรียงศักด์ มัชฌิมาบุระ จากสถานีตำรวจภูธรช้างใหญ่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยามาให้ความรู้เกี่ยวกับงานจราจรแก่เด็ก ๆ โรงเรียนอนุบาลศูนย์ศิลปาชีพบางไทร ในพระราชูปถัมภ์ ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

กลุ่มผู้สูงอายุมาเข้าร่วมกิจกรรมกับน้อง ๆ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี

คุณพยาบาลมาให้ความรู้เรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองไฮขามเปี้ย จังหวัดขอนแก่น

คุณตำรวจมาสอนเรื่องความปลอดภัยบนท้องถนนให้กับเด็ก ๆ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนนเรศวรป่าละอู จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

คุณพยาบาลคอยดูแลและให้คำปรึกษาแก่น้อง ๆ โรงเรียนบ้านน้ำฉา จังหวัดสุราษฎร์ธานีในการเล่นบทบาทสมมติเป็นหน่วยกู้ภัย

คุณตำรวจสอนตำรวจตัวน้อยโรงเรียนบ้านห้วยห้า จังหวัดแม่ฮ่องสอนเป่านกหวีดและให้สัญญาณมือ

คุณพยาบาลแนะนำอุปกรณ์ในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้กับนักเรียนโรงเรียนสาธิตพัฒนา กรุงเทพมหานคร

เจ้าหน้าที่กลุ่ม “กุศลธรรม” สอนเด็ก ๆ โรงเรียนกาละพัฒน์ จังหวัดภูเก็ตในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยขึ้นบนรถพยาบาลฉุกเฉิน

คุณ Tomoaki Goto ประธานบริษัท Exedy Enginering Asia ในกลุ่มเครือบริษัท Exedy Aisin Group มาร่วมสังเกตการณ์และมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนโรงเรียนอนุบาลนครพนม จังหวัดนครพนมร่วมกับปลัดจังหวัดแลเจ้าหน้าที่ของกระทรวงแรงงานจังหวัดนครพนม

ทั้งนี้หลังจากจบกิจกรรมท่าผู้ทรงคุณวุฒิทั้งหลายกรุณาให้ข้อคิดเห็นที่เป็ฯประโยชน์ต่อโครงการ เพื่อนำไปต่อยอด ปรับปรุง แก้ไขในลำดับต่อไป