ละคร

โครงการอารักข์ใช้กิจกรรมละครเพื่อเป็นการจุดประกายให้เด็กสนใจ และอยากเข้าร่วมกิจกรรม อีกทั้งยังเป็นการให้ข้อมูลทางอ้อม ซึ่งเด็กเรียนรู้จากการซึมซับและเรียนรู้เพื่อยั้งใจตนเองไม่ให้ประมาทโดยไม่ต้องสอนโดยตรง

ละคร “ผู้พิทักษ์”

เพื่อเชิญชวนเด็ก ๆ เข้าร่วมโครงการ และปลูกฝังทัศนคติในเรื่องการคิดไตร่ตรองให้ดี และความไม่ประมาท

คณะครูโรงเรียนบ้านห้วยห้า แม่ฮ่องสอนร่วมกันเล่นละครเป็นปีศาจมาบุกยึดโรงเรียน

 เด็ก ๆ โรงเรียนอนุบาลนครพนม นครพนมช่วยกันปล่อยพลังขับไล่ปีศาจ”

หลังจากละครจบผู้พิทักษ์ตัวน้อยของโรงเรียนวัดสะพาน กรุงเทพมหานครมาฝึกปล่อยพลังความดี

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่าชะอม อุทัยธานี

โรงเรียนอนุบาลศูนย์ศิลปาชีพบางไทรในพระราชูปถัมภ์ ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระนครศรีอยุธยา

โรงเรียนบ้านน้ำฉา สุราษฎร์ธานี

ละคร “ปีศาจพนัน”

เพื่อส่งเสริมการรู้เท่าทันสิ่งล่อลวงต่าง ๆ จากความโลภ ความโลเล ความประมาทว่าเป็นสิ่งไม่ดี ซึ่งโครงการอารักข์มีแรงบันดาลใจในการทำละครเพลงเรื่องนี้จากการใช้วงออร์เคสตราที่ใช้เครื่องดนตรีสะท้อนอารมณ์ของเรื่อง ผ่านลักษณะของตัวละครจากเรื่อง Peter and the Wolf ซึ่งเป็นเพลงเด็กที่มีชื่อเสียงในระดับโลก

ทางคณะทำงานได้ร่วมกับคุณสยาม อำไพวรรณ ในการออกแบบเนื้อเพลง ดนตรีให้มาเป็นรูปแบบละครเพลงเด็กเพื่อสอนเรื่องปัจจัยเสี่ยง ชื่อว่า Double MRL Song for Young Children อันเป็นแนวคิดในการพัฒนากระบวนการ พัฒนาเพลงสําหรับเด็ก (Song for Children) ที่มีความไพเราะที่ครูมีความสุขในการร้อง ขณะเดียวกันก็สอดคล้องกับพัฒนาการตามวัยของเด็ก ประกอบด้วยองค์ประกอบสำคัญ 6 ประการ คือ

1. Melody คือ ท่วงทำนองที่ง่ายต่อเด็กใช้ร้องเพื่อเรียนรู้ และไพเราะสำหรับครูเพื่อใช้ร้องเล่น แม้บางช่วงของท่วงทำนองอาจมีเสียงที่ทำให้เด็กรู้สึกกลัว แต่เป็นความตั้งใจของขณะทำงานที่ให้เด็กซึมลึกว่า “ปีศาจพนันคือสิ่งที่ไม่ดีมาก ๆ สำหรับทุกคน”
2. Movement คือ ให้นักแสดงคิดริเริ่ม รูปแบบการเคลื่อนไหวตามเอกลักษณ์ของตน
3. Reciprocal Singing คือการร้องโต้ตอบคล้ายการสนทนา ในที่นี้คือระหว่าง ปีศาจ เด็ก และแม่ (แม่คือผู้มีบทบาทสำคัญในการกำกับหางเสือในชีวิตให้กับลูก)
4. Relay Singing คือ การผลัดกันเป็นผู้นำ ผู้ตามในการ้องและนำแสดงทีละท่อน
5. Length คือ ความกระชับ สั้นของแต่ละท่อน
6.Lyrics คือ การใช้คำศัพท์ที่ง่ายต่อความเข้าใจ บูรณาการกับลักษณะของเด็กต่อเรื่องการพนัน

ปีศาจพนันบุกโรงเรียนบ้านอุได สตูล

คณะครูโรงเรียนสาธิตพัฒนา กรุงเทพมหานครเล่นละคร “ปีศาจพนัน” เพื่อให้เด็กเห็นถึงภัยของการพนัน

หลังจากละครจบผู้พิทักษ์ตัวน้อยของโรงเรียนวัดสะพาน กรุงเทพมหานครมาฝึกปล่อยพลังความดี