หากท่านสนใจโหลดข้อมูลไปใช้เพื่อการศึกษา รบกวนสมัครเป็นสมาชิกก่อน

เกมออนไลน์

เกมออนไลน์สร้างภูมิคุ้มกันจากการพนัน

เกมออนไลน์สร้างภูมิคุ้มกันจากอุบัติเหตุทางถนน

หนังสือคู่มือโครงการอารักข์ ฉบับปรับปรุง

คู่มือการสร้างภูมิคุ้มกัน เรื่องการพนัน

คู่มือการสร้างภูมิคุ้มกัน เรื่องการจราจร

เราเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน

ให้กับเด็กอนุบาลและประถมต้น เพื่อรู้เท่าทันปัจจัยเสี่ยงทางสังคม ได้แก่ อุบัติเหตุทางถนน และการพนัน

เราสร้างสรรค์ชุดสื่อกิจกรรม

ที่สร้างภูมิคุ้มกันการพนันและอุบัติเหตุทางถนน ในรูปแบบกิจกรรม นิทานเพลงที่แปลกใหม่น่าสนใจ

เราร่วมสร้างสรรค์แบบเครือข่าย

ร่วมพัฒนาชุดสื่อกิจกรรมกับโรงเรียนต้นแบบและขยายผลสู่โรงเรียนเครือข่าย

ผลลัพธ์การสร้างความร่วมมือ

ระหว่างบ้าน โรงเรียน เด็ก และชุมชน บูรณาการกับหน่วยกิจกรรมเสริมในสถานศึกษาและวิถีชีวิตทั้งในโรงเรียน บ้านและชุมชนเพื่อพัฒนาจิตสำนึกในการใช้ชีวิตอย่างถูกต้อง

การรับการวิพากษ์ชุดสื่อกิจกรรมกับผู้ทรงคุณวุฒิ

นำเสนอปิดโครงการอารักข์

แรงบันดาลใจ

โครงสร้างของแนวคิดสำคัญของโครงการนี้อยู่ภายใต้ 6 แนวคิดทฤษฎี ใน 3 หมวด คือ การลำดับการพัฒนาจิตสำนึกตามการรับรู้ของสมอง กระบวนการเรียนรู้ และการออกแบบสื่อให้เหมาะกับพัฒนาการตามวัย

อ่านต่อ >>

หลักการของโครงการ

โครงการนี้มุ่งเน้นการพัฒนา ปัจจัยภายใน (ทัศนคติ การคิด ทักษะของเด็ก) และปัจจัยภายนอก คือสิ่งแวดล้อมทางกายภาพและทางสังคม ซึ่งครอบคลุมบุคคลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเด็ก คือ ผู้ปกครองที่เลี้ยงดูที่บ้าน เพื่อน ครูและบุคลากรที่โรงเรียน เพื่อนบ้าน และคนในชุมชน

อ่านต่อ >>

ความในใจของคณะทำงาน

“การป้องกันสำคัญกว่าการรักษา

ซึ่งต้องเริ่มตั้งแต่เด็ก ๆ โดยเฉพาะตั้งแต่วัยอนุบาลถึงประถมศึกษาตอนต้น
อันเป็นวัยของการวางรากฐานทัศนคติ วิธีคิด ความรู้สึกต่อตนเอง”

เอกสารดาวน์โหลด

เอกสารชุดที่ 1

เอกสารชุดที่ 2

เอกสารชุดที่ 3

เอกสารชุดที่ 4

เอกสารชุดที่ 1

เอกสารชุดที่ 2

เอกสารชุดที่ 3

เอกสารชุดที่ 4

แม่แบบตุ๊กตาเมืองแม่เหล็ก

แบบรถ

สูตรการทำแป้งโดว

บัตรภาพความเสี่ยงแบบต่าง ๆ

บัตรภาพปฐมพยาบาล

เอกสารชุดที่ 1

เอกสารชุดที่ 2

เอกสารชุดที่ 3

เอกสารชุดที่ 4

กิจกรรมสร้างสรรค์ที่ผ่านมา

ความในใจของคณะทำงาน

“การป้องกันสำคัญกว่าการรักษา

ซึ่งต้องเริ่มตั้งแต่เด็ก ๆ โดยเฉพาะตั้งแต่วัยอนุบาลถึงประถมศึกษาตอนต้น
อันเป็นวัยของการวางรากฐานทัศนคติ วิธีคิด ความรู้สึกต่อตนเอง”